Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-64

ZK-06-2017-64.doc  ZK-06-2017-64pr01.pdf  ZK-06-2017-64pr02.pdf  ZK-06-2017-64pr03.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíZK-06-2017-64
NázevFOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012 na akci Cyklotrasa Lipky v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II .
Městu Telč, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč (dále jen příjemce ), byla poskytnuta dotace ve výši 457 995 Kč na rekonstrukci místní komunikace IV. třídy v délce 410 m, po které je vedena regionální cyklotrasa KČT č. 1113. Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina byl stanoven termín ukončení realizace akce do 30. 9. 2017 (smlouva je obsahem materiálu ZK-06-2017-64, př. 1).
Dne 11. 9. 2017 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace akce do 31. 12. 2017. Důvodem je společná stavební realizace úseku podpořeného z Fondu Vysočiny a navazujícího projektu cyklostezky dotačně podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu, kde došlo ke zpoždění termínu dokončení realizační dokumentace, a tím i výběru dodavatele. Dle informace příjemce bylo staveniště z výše uvedených důvodů předáno až 21. 8. 2017. Tato žádost je obsahem materiálu ZK-06-2017-64, př. 2.
Návrh řešení Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012 dle materiálu ZK-06-2017-64, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění.
StanoviskaORR nemá připomínek k navrženému usnesení.

Rada Kraje Vysočina materiál projednala na svém zasedání 24. 10. 2017 a usnesením 1859/34/2017/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012 dle materiálu
ZK-06-2017-64, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz