Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-13

ZK-06-2017-13.doc  ZK-06-2017-13pr01.pdf  ZK-06-2017-13pr02.pdf  ZK-06-2017-13pr03.doc  ZK-06-2017-13pr04.doc  ZK-06-2017-13pr05.doc  ZK-06-2017-13pr06.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíZK-06-2017-13
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
Zpracoval K. Fialová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR ) vyhlásilo Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu (dále jen Dotační program ).
Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Dotačního programu (dále jen Metodika ) je obsažena v příloze ZK-06-2017-13, př. 1.
Kraj v souladu s Metodikou vyzval poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče se sídlem na území Kraje Vysočina, mimo zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, (dále jen poskytovatelé ZS ), o poskytnutí informací potřebných pro zpracování žádosti o státní dotaci v rámci Dotačního programu a následně podal sumarizovanou žádost o poskytnutí státní dotace na MZ ČR. Žádost je součástí materiálu
ZK-06-2017-13, př. 2.
MZ ČR vydalo podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 pro Kraj Vysočina (dále jen Rozhodnutí ), které je obsaženo v materiálu ZK-06-2017-13, př. 2.
Dotace bude následně prostřednictvím kraje poskytnuta jednotlivým poskytovatelům ZS dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace je určena na navýšení zvláštního příplatku za soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo na analogické navýšení mzdy v souladu s Metodikou a Rozhodnutím.
Finanční prostředky poskytnuté MZ ČR v rámci Dotačního programu ve výši 1 585 890 Kč, tzn. ve výši 100% požadovaných nákladů, byly připsány na účet kraje dne 12. 10. 2017.
Dotace tak bude jednotlivým poskytovatelům ZS poskytnuta v plné výši, jak byla požadována, a to na základě smluv, které jsou obsaženy v příloze ZK-06-2017-13, př. 3 - 5.
Kraj je podle Metodiky příjemcem dotace a je povinen provést finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem a odeslat na MZ ČR Závěrečnou zprávu o plnění projektu .
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2017 (kapitola Zdravotnictví) o neinvestiční účelově určenou dotaci z MZ ČR v celkové výši 1 585 890 Kč dle materiálu ZK-06-2017-13, př. 2.
Dále odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhradit si rozhodnout poskytnout dotace organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč, rozhodnout poskytnout dotace organizacím uvedeným v příloze Rozhodnutí a uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s těmito organizacemi dle materiálů ZK-06-2017-13, př. 3,
ZK-06-217-13, př. 4 a ZK-06-2017-13, př. 5.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 1 585 890 Kč určené na Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O02311, O02311-01 (materiál ZK-06-2017-13, př. 6).

Rada kraje projednala materiál usnesením č. 1852/34/2017/RK na 34. jednání rady kraje dne 24. 10. 2017.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3523 - Odborné léčebné ústavy ve výši 112 560 Kč a § 3522 -Ostatní nemocnice ve výši 1 473 330) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v celkové výši 1 585 890 Kč (ÚZ 35020) dle materiálu
ZK-06-2017-13, př. 2;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout dotace organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
* poskytnout dotace pro:
- Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové, spol. s r. o., ve výši 112 560 Kč
- Nemocnici sv. Zdislavy, a. s., ve výši 983 560 Kč
- Vysočinské nemocnice, s. r. o., ve výši 489 770 Kč
na úhradu nákladů spojených s navýšením zvláštního příplatku za soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo na analogické navýšení mzdy v souvislosti s vyhlášením Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu ;
* uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-06-2017-13, př. 3, ZK-06-2017-13, př. 4 a ZK-06-2017-13, př. 5.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz