Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-89

ZK-06-2017-89.doc  ZK-06-2017-89pr01.pdf  ZK-06-2017-89pr02.doc
Číslo materiálu89
Číslo jednacíZK-06-2017-89
NázevPředfinancování akce Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Kumpa, R. Sýkora
Předkládá P. Franěk
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina usnesením č. 0760/15/2017/RK dne 25. 4. 2017 rozhodla o realizaci akce s názvem Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely a souhlasila s předložením žádosti do výzvy č. 10/2016 Státního fondu životního prostředí. Cílem projektu je úprava a revitalizace zámecké zahrady a okolí zámku Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, z hlediska maximálního zvýšení možnosti využití zahrady klienty zařízení, a to jak v rámci využívání při společenských akcích pořádaných domovem, tak pro terapeutickou práci s klienty.
Rozhodnutím Státního fondu životního prostředí ČR o poskytnutí finančních prostředků ze dne 1. 6. 2017, č. 01671738, byla na projekt poskytnuta dotace ve výši 2 000 000 Kč, což je maximální výše podpory na jeden projekt.
Dne 18. 10. 2017 požádal ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, o předfinancování projektu (materiál ZK-06-2017-89, př. 1). Celkové výdaje projektu byly schváleny ve výši 3 056 777 Kč. Finanční spoluúčast Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, na projektu se předpokládá ve výši 1 056 777 Kč.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, bezúročnou zápůjčku ve výši 3 056 777 Kč za účelem realizace projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely a zároveň schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Sociální věci o částku 3 056 777 Kč. Poskytnutá zápůjčka bude určena k předfinancování celého projektu. Po ukončení projektu a v souvislosti s vrácením poskytnuté zápůjčky budou rozpočtovým opatřením poskytnuty finanční prostředky na spoluúčast Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace na projektu.
Finanční prostředky ve výši 3 056 777 Kč poskytnuté Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci na základě zápůjčky, budou čerpány dle potřeb projektu na základě žádostí příspěvkové organizace. Vrácení finančních prostředků se předpokládá po realizaci projektu do konce roku 2020, po obdržení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky s tím, že nevyčerpané prostředky ze schválené zápůjčky budou v následujících letech zapojeny do rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Sociální věci, § 4350 Domovy pro seniory na základě schválení zastupitelstvem kraje.Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02318.

Rada Kraje Vysočina doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina usnesením č. 1945/35/2017/RK ze dne 31. 10. 2017
* rozhodnout uzavřít smlouvu o zápůjčce ve výši 3 056 777 Kč Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely dle materiálu
RK-35-2017-29, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 3 056 777 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitola Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 056 777 Kč s určením pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zápůjčce ve výši 3 056 777 Kč Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely dle materiálu ZK-06-2017-89, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 3 056 777 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitola Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 056 777 Kč s určením pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2020
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz