Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-24

ZK-06-2017-24.doc  ZK-06-2017-24pr01.xls  ZK-06-2017-24pr02.xls  ZK-06-2017-24pr03.xls  ZK-06-2017-24pr04.doc  ZK-06-2017-24pr05.doc  ZK-06-2017-24pr06.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíZK-06-2017-24
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obci Ostrov
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší koupi pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obci Ostrov zastavěných silnicí III/01832 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje a vzájemné darování pozemků mezi obcí Ostrov a krajem.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový (dále jen OM) obdržel v prosinci 2013 od obce Ostrov žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků dle geometrického plánu č. 134-382/2008 v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou, který zaměřil část silnice III/01832 včetně zastávkových zálivů a v roce 2008 nově vybudovaných chodníků.
Při podání žádosti o zápis GP do katastru nemovitostí jsme zjistili, že část původního GP č. 134-382/2008 nepůjde z důvodu obnovy katastrálního operátu, která proběhla v roce 2009, zapsat. OM proto objednal vyhotovení nových GP na zaměření celého průtahu obce Ostrov.
Na základě GP č. 197-180/2015 a GP č. 198-180/2015 se zjistilo, že silnicí III/01832 jsou mj. dotčeny i pozemky uvedené v materiálu ZK-06-2017-24, př. 1, které jsou ve vlastnictví fyzických osob. OM proto tyto vlastníky oslovil s nabídkou na odkoupení těchto pozemků do vlastnictví kraje za cenu 100 Kč/m2 a oni s touto nabídkou souhlasili.
Usnesením 0338/07/2015/RK ze dne 24. 2. 2015 rada kraje rozhodla:
* zahájit jednání s obcí Ostrov o darování pozemků dle materiálu RK-07-2015-21, př. 2 z vlastnictví obce Ostrov do vlastnictví Kraje Vysočina;
* zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek dle materiálu
RK-07-2015-21, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ostrov.
Toto usnesení vychází z původního geometrického plánu, který nešel celý zapsat do katastru nemovitostí a proto na základě nového zaměření usnesením 1600/28/2017/RK ze dne 4. 9. 2017 rada kraje rozhodla změnit usnesení 0338/07/2015/RK ze dne 24. 2. 2015 tak, že se materiál RK-07-2015-21, př. 1 nahradí materiálem RK-28-2017-10, př. 1 a materiál
RK-07-2015-21, př. 2 se nahradí materiálem RK-28-2017-10, př. 2.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu
ZK-06-2017-24, př. 1 od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje za cenu 100 Kč/m2 a nabýt darem pozemky dle materiálu
ZK-06-2017-24, př. 2 z vlastnictví obce do vlastnictví kraje, protože jsou zastavěny silnicí III/01832 a dále darovat pozemky dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 3 z vlastnictví kraje do vlastnictví obce.
V souladu s navrženými převody dojde i ke změně rozsahu majetku předávaného k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje za kupní cenu 100 Kč/m2, vzájemně si darovat pozemky dle materiálů
ZK-06-2017-24, př. 2 a ZK-06-2017-24, př. 3 mezi Krajem Vysočina a obcí Ostrov a schválit dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením č. 1773/32/2017/RK ze dne 10. 10. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-32-2017-19, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje za kupní cenu 100 Kč/m2;
Usnesením 0338/07/2015/RK ze dne 24. 2. 2015 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-07-2015-21, př. 2 z vlastnictví obce Ostrov do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemek dle materiálu RK-07-2015-21, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ostrov;
Usnesením 1600/28/2017/RK ze dne 4. 9. 2017 rada kraje rozhodla změnit usnesení 0338/07/2015/RK ze dne 24. 2. 2015 tak, že se materiál RK-07-2015-21, př. 1 nahradí materiálem RK-28-2017-10, př. 1 a materiál RK-07-2015-21, př. 2 se nahradí materiálem
RK-28-2017-10, př. 2.
KSÚSV, pracoviště Havlíčkův Brod, souhlasí s navrženými převody.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2;
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 2 z vlastnictví obce Ostrov do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ostrov;
schvaluje
* dodatek č. 1622 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 4;
* dodatek č. 1623 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2017-24, př. 5.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz