Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-79

ZK-06-2017-79.doc  ZK-06-2017-79pr01.xls  ZK-06-2017-79pr02.xls  ZK-06-2017-79pr03.doc
Číslo materiálu79
Číslo jednacíZK-06-2017-79
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
Zpracoval A. Vlachová, M. Krčmová, J. Kafková
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál podává informaci o úpravách rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z MŠMT kraji a následně krajským úřadem jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem.
Krajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. O rozpisu a přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2017 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech).
Normativně stanovený rozpočet MŠMT krajům měsíčně navyšuje o prostředky na úhradu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž poskytování školy průběžně měsíčně vykazují.
K 20. 6. 2017 činil objem přímých výdajů na vzdělávání celkem 4 589 291 811 Kč (včetně šesti úprav rozpočtu z titulu podpůrných opatření). Z objemu přímých výdajů na vzdělávání včetně prostředků na podpůrná opatření (u dotčených škol) bylo rozepsáno celkem 4 553 469 042 Kč, v tom školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina celkem 1 230 133 644 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi celkem 3 323 335 398 Kč, částka ve výši 35 822 769 Kč byla v souladu s metodikou MŠMT ponechána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 11. 7. 2017 s usnesením č. 1285/23/2017/RK a v zastupitelstvu kraje dne 12. 9. 2017 s usnesením č. 0412/05/2017/ZK).
1. V souvislosti s cílenou podporou společného vzdělávání byly ze strany MŠMT provedeny další tři úpravy rozpočtu přímých výdajů v celkové výši 38 192 989 Kč. Po těchto úpravách činí celkový objem přímých výdajů na vzdělávání 4 627 484 800 Kč. MŠMT, na rozdíl od předcházejících období, v úpravě rozpočtu v září neposkytlo a nadále nebude v dalších úpravách poskytovat krajům finanční prostředky na podpůrná opatření vykazovaná speciálními školami a kraje tedy musí tato podpůrná opatření školám poskytovat z rezervy přímých výdajů. Tato změna přístupu ovlivní financování dalších výdajů v závěru kalendářního roku. OŠMS těm školám, které vykázaly poskytování podpůrných opatření, upravil rozpočet k 14. 7. 2017 (podpůrná opatření vykázaná v měsíci červnu), k 9. 8. 2017 (podpůrná opatření vykázaná v měsíci červenci) a k 27. 9. 2017 (podpůrná opatření vykázaná v měsíci srpnu). Podpůrná opatření vykrývaná z rezervy činila celkem 7 165 792 Kč.
2. Mimo podpůrná opatření byla provedena běžná úprava rozpočtu k 18. 9. 2017. Informace o úpravě rozpočtu k 18. 9. 2017 jsou obsahem materiálu ZK-06-2017-79, př. 3.
Po provedení těchto úprav rozpočtu je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 239 639 728 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 3 363 336 796 Kč, v rezervě zůstává částka ve výši 24 508 276 Kč.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2017-79, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu
ZK-06-2017-79, př. 2.
Finanční prostředky jsou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 17. 10. 2017 usnesením č. 1824/33/2017/RK:
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 38 192 989 Kč dle materiálu RK-33-2017-40;
* zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-33-2017-40, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-33-2017-40, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-33-2017-40, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu
ZK-06-2017-79, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2017-79, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz