Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-33

ZK-06-2017-33.doc  ZK-06-2017-33pr01.doc  ZK-06-2017-33pr02.pdf
Číslo materiálu33
Číslo jednacíZK-06-2017-33
NázevDarování stavby pozemní komunikace, silnice III/36075 a pozemků zastavěných touto silnicí - k. ú. Třebíč, k. ú. Střítež u Třebíče
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuV souladu s usnesením 0293/04/2014/ZK uzavřel dne 25. 8. 2014 Kraj Vysočina a město Třebíč (usnesení 9/3/ZM/2014) smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/36075 a pozemků touto silnicí zastavěných v k. ú. Třebíč a v k. ú. Střítež u Třebíče. Jedná se o ulice Znojemská a Nádražní v Třebíči v úseku od křižovatky s ulicí Bráfova po křižovatku se silnicí II/360. Město podmínilo převod této komunikace do svého vlastnictví opravou komunikace.
Vzhledem k tomu, že do vlastnictví města by měla být převedena pouze část pozemku par. č. 1134/1 v k. ú. Střítež u Třebíče, zadal OM vyhotovení geometrického plánu na oddělení části tohoto pozemku, který je zastavěn převáděnou komunikací. GP č. 611-38654/2015 se z pozemku par. č. 1134/1 odděluje díl b o výměře 1 570 m2 a z pozemku par. č. 1086/5 se odděluje díl a o výměře 78 m2 a oba díly se slučují do nově vzniklého pozemku par. č. 1134/20 o výměře 1 648 m2, který je zastavěn převáděnou komunikací. Současně byl vyhotoven GP č. 5938-8654/2015 pro k. ú. Třebíč, podle kterého se z pozemku par. č. 1497/1 oddělují díly a+b o výměře 1 255 m2, které se slučují s celou výměrou pozemku par. č. 1497/2 tak, že pozemek par. č. 1497/2 má výměru 1 340 m2. Tento pozemek je určen k převodu do vlastnictví města Třebíč.
Před uzavřením budoucí darovací smlouvy zveřejnil Kraj Vysočina ve dnech 18. 4. 2014 - 19. 5. 2014 záměr darování silnice III/36075 a pozemků zastavěných touto silnicí na úřední desce. Vzhledem k tomu, že od zveřejnění uplynuly více jak 2 roky, bylo třeba před projednání darování této silnice a zastavěných pozemků v zastupitelstvu kraje, dle metodiky Ministerstva vnitra, zveřejnit záměr darování opětovně.
V roce 2015 realizovalo město Třebíč na jednom z převáděných pozemků stavbu Chodník na ul. Znojemská a výstavba kanalizace a po předložení geometrického plánu na chodník byl pozemek s označením par. č. 1497/5 v k. ú. Třebíč převeden do vlastnictví města Třebíč.
Návrh řešení OM navrhuje v souladu se zněním smlouvy o budoucí darovací smlouvě a po provedené opravě silnice převést darem silnici III/36075 včetně všech součástí a příslušenství a pozemky zastavěné silnicí, a to par. č. 1497/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 1497/2 - ost. plocha, silnice (vzniklý dle GP č. 5938-8654/2015), par. č. 1499/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - ost. plocha, silnice v k.ú. Třebíč a nově vzniklý pozemek par. č. 1134/20 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střítež u Třebíče. Uvedená komunikace nemá znaky silnice III. třídy, naopak má charakter místní komunikace.
OM požádal odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu o vyřazení této komunikace ze sítě silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina. Rozhodnutím čj. KUJI 65344/2017 ze dne 13. 9. 2017 byla silnice III/36075 vyřazena z krajské silniční sítě Kraje Vysočina.
S ohledem na metodiku Ministerstva vnitra zajistil OM opětovné zveřejnění záměru darování silnice III/36075 a pozemků zastavěných silnicí, včetně nově geometrickým plánem oddělených, na úřední desce krajského úřadu. Zveřejnění záměru darování proběhlo ve dnech 11. 9. - 12. 10. 2017.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Podle ustanovení § 36, písm. a zák. č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací. Rozhodování o převodu a nabytí pozemních komunikací je v kompetenci rady kraje podle ustanovení § 59 odst. 3 téhož zákona. Zastupitelstvo kraje má právo v souladu s ustanovením § 37 téhož zákona vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti mimo vyhrazené působnosti rady kraje. S ohledem na to, že návrh usnesení se týká jak pozemků, tak pozemní komunikace, je vhodné, aby o převodu rozhodl jeden samosprávný orgán - zastupitelstvo kraje
Usnesení předpokládá vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem silnici III/36075 včetně všech součástí příslušenství a rozhodnout převést darem silnici III/36075 včetně všech součástí příslušenství a pozemky zastavěné touto silnicí do vlastnictví města Třebíč a schválit dodatek zřizovací listiny KSUSV, kterým budou darované nemovité věci vyjmuty z hospodaření KSUSV.
StanoviskaUsnesením 1576/27/2017/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočiny záměr darování stavby pozemní komunikace, silnice III/36075 včetně všech součástí příslušenství a pozemků par. č. 1497/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 1497/2 - ost. plocha, silnice (vzniklý dle GP č. 5938-8654/2015), par. č. 1499/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - ost. plocha, silnice v k.ú. Třebíč a nově vzniklého pozemku par. č. 1134/20 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem stavbu pozemní komunikace, silnici III/36075 včetně všech součástí příslušenství a pozemky par. č. 1497/1 - ost. plocha, par. č. 1497/2 - ost. plocha, silnice (vzniklý dle GP č. 5938-8654/2015), par. č. 1499/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - ost. plocha, silnice v k. ú. Třebíč a nově vzniklý pozemek par. č. 1134/20 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
KSUSV i ODSH souhlasí s darováním silnice III/36075 a pozemků silnicí zastavěných do vlastnictví města Třebíč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu stavby pozemní komunikace - vyřazené silnice III/36075 včetně všech součástí příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
rozhoduje
převést darem stavbu pozemní komunikace - vyřazenou silnici III/36075 včetně všech součástí příslušenství a pozemky par. č. 1497/1 - ost. plocha, par. č. 1497/2 - ost. plocha, silnice (oba vzniklé dle GP č. 5938-8654/2015), par. č. 1499/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - ost. plocha, silnice, všechny v k. ú. Třebíč a dle GP č. 611-38654/2015 nově vzniklý pozemek par. č. 1134/20 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
schvaluje
dodatek č. 1629 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina dle materiálu
ZK-06-2017-33, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 31. prosince 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz