Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-32

ZK-06-2017-32.doc  ZK-06-2017-32pr01.doc  ZK-06-2017-32pr02.doc  ZK-06-2017-32pr03.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíZK-06-2017-32
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuTento materiál navrhuje vzájemné darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě mezi krajem a městem.
Odbor majetkový byl v letošním roce investorem stavby Rekonstrukce parkoviště ul. Sportovní v k. ú. Nové město na Moravě. Město Nové Město na Moravě zároveň v této ulici zrekonstruovalo místní komunikaci, parkoviště ve vlastnictví města a stávající chodníky. Po dokončení této stavby byl vyhotoven geometrický plán č. 3041-42/2017, na jehož základě došlo k oddělení parkoviště ve vlastnictví kraje od chodníků, místní komunikace a parkovišť ve vlastnictví města.
Na základě tohoto GP se mj. zjistilo, že chodník ve vlastnictví města je umístěn na částech pozemků par. č. 218/3 a par. č. 218/4 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, dle GP
č. 3041-42/2017 nově oddělených jako pozemky par. č. 218/5 o výměře 65 m2 a par. č. 218/6 o výměře 15 m2. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou vede tyto pozemky na listu vlastnictví č. 548, kde je jako výhradní vlastník uveden Kraj Vysočina a hospodaření má svěřeno Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvková organizace.
Naopak stavbou parkoviště ve vlastnictví kraje je kromě pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina zastavěna i část pozemku par. č. 225 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělená jako pozemek par. č. 225/4 o výměře 115 m2, který Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou vede na listu vlastnictví č. 10001, kde je jako výhradní vlastník uvedeno město Nové Město na Moravě.
Usnesením č. 1602/28/2017/RK ze dne 4. 9. 2017 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku par. č. 218/3, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělené jako pozemek par. č. 218/5 o výměře 65 m2 a části pozemku par. č. 218/4, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělené jako pozemek par. č. 218/6 o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
Vlastní zveřejnění záměru darování proběhlo na úřední desce krajského úřadu ve dnech 11. 9. 2017 až 12. 10. 2017.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem části pozemků par. č. 218/3 a par. č. 218/4 v k. ú. Nové Město na Moravě, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělené jako pozemky par. č. 218/5 o výměře 65 m2 a par. č. 218/6 o výměře 15 m2 do vlastnictví města Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě a nabýt darem dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělený pozemek par. č. 225/4 o výměře 115 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví kraje.
Výše uvedenými majetkoprávními úkony bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a staveb dle skutečného stavu v terénu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout vzájemně si darovat pozemky mezi Krajem Vysočina a městem Nové Město na Moravě a schválit dodatky zřizovací listiny.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením č. 1602/28/2017/RK ze dne 4. 9. 2017 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem část pozemku par. č. 218/3, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 218/5 o výměře 65 m2 a část pozemku par. č. 218/4, dle GP
č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 218/6 o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
* nabýt darem část pozemku par. č. 225, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 225/4 o výměře 115 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina;
OŠMS souhlasí se vzájemným darováním pozemků.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem část pozemku par. č. 218/3, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 218/5 o výměře 65 m2 a část pozemku par. č. 218/4, dle GP
č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 218/6 o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
* nabýt darem část pozemku par. č. 225, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 225/4 o výměře 115 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 9 Zřizovací listiny Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-32, př. 1;
* dodatek č. 10 Zřizovací listiny Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-32, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz