Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-86

ZK-06-2017-86.doc  ZK-06-2017-86pr01.doc  ZK-06-2017-86pr02.doc
Číslo materiálu86
Číslo jednacíZK-06-2017-86
NázevNávrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
Zpracoval J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0647/07/2015/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 20/15 (dále jen zásady ). Poskytování dotací kraje na realizaci staveb vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu podle zásad probíhá již od roku 2004 a tyto zásady byly v roce 2015 aktualizovány výše uvedeným usnesením.
Na základě dalších zkušeností s poskytováním dotací podle dosud platných zásad, podnětů od odborníků a po projednání s gesčním radním odbor životního prostředí a zemědělství připravil návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. Návrh těchto nových zásad je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Změnový dokument oproti původním zásadám je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací podle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací doporučil dne 14. 8. 2017 schválení nových zásad.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.

Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina dne 5. 9. 2017 usnesením č. 015/04/2017/Kžp doporučila radě kraje vzít na vědomí a doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu KZP-04-2017-05, př. 1.

Rada kraje dne 24. 9. 2017 usnesením č. 1914/34/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-34-2017-76, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-06-2017-86, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz