Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-92

ZK-06-2017-92.doc  ZK-06-2017-92pr01.pdf  ZK-06-2017-92pr02.doc
Číslo materiálu92
Číslo jednacíZK-06-2017-92
NázevPodpora výzkumného projektu Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval P. Holý, P. Tlustoš, I. Fryšová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotace na podporu projektu Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod žadatele ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., se sídlem Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 70851131 (dále jen ZERA ).
Dne 19. 10. 2017 doručila ZERA Kraji Vysočina žádost o poskytnutí dotace viz materiál
ZK-06-2017-92, př. 1.
Jedná se o pilotní výzkumný projekt, který by mohl mít mimořádný efekt pro zvýšení kvality půdy, a to prostřednictvím využití stávajícího technologického potenciálu zařízení pro zpracování odpadů (kompostáren).
Kraj Vysočina dlouhodobě deklaruje aktivní účast na podpoře nových směrů v odpadovém hospodářství a podporu intenzivního hospodaření na zemědělské půdě při dodržení správné zemědělské praxe, což zakotvil v Regionální inovační strategii Kraje Vysočina v prioritní oblasti Inovační infrastruktura a transfer technologií, kde je mj. podporována komercializace výsledků VVI, kdy z žádosti je patrné, že aktivity mohou vytvořit potenciál podpoře podnikání v oblasti odpadového hospodářství a udržitelnosti především zemědělského podnikání, které má v Kraji Vysočina zásadní pozici a tradici. Výstupy projektu také podpoří propojení a rozvoj technologií, které zásadním způsobem ovlivní recyklaci živin a jejich smysluplné využití v zemědělské praxi a podpoří zemědělské hospodaření s pozitivním vlivem na životní prostředí - především ochranu půdy a její schopnost zadržet vodu v krajině, kde kraj je významnou zásobárnou pitné vody pro Prahu i Brno.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci na podporu projektu Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod a schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2141 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch, o částku 405 000 Kč při současném snížení § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 405 000 Kč.
Dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu.
StanoviskaRada kraje: Usnesením č. 1961/35/2017/RK Rada Kraje Vysočina doporučila přijmout navržené usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 979 544 Kč žadateli ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., se sídlem Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 70851131 dle materiálu RK-35-2017-46, př. 2; uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-35-2017-46, př. 2; schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2141 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch, o částku 405 000 Kč při současném snížení § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 405 000 Kč ).

OE: nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02321.

OŽPZ: Doporučujeme podpořit projekt, který novou půdoochrannou technologií se podílí na šetrném hospodaření v ohrožených oblastech ochrany vod.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci ve výši 979 544 Kč žadateli ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., se sídlem Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 70851131 dle materiálu ZK-06-2017-92, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2017-92, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2141 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch, o částku 405 000 Kč při současném snížení § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 405 000 Kč.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz