Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-75

ZK-06-2017-75.doc  ZK-06-2017-75pr01.pdf
Číslo materiálu75
Číslo jednacíZK-06-2017-75
NázevKoncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh
Popis problémuOdbor dopravy a silničního hospodářství zajistil vypracování Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina. Pojem rozvoj silniční sítě znamená postupné zrealizování účelné a kvalitní sítě regionálních silnic, jejichž smyslem je, v návaznosti na nadřazenou státní silniční síť, umožnit dopravní spojení mezi jednotlivými obcemi a dalšími zdroji a cíli dopravy v regionu. Koncepce tohoto rozvoje je zaměřena na silnice II. a III. třídy, včetně optimalizace silniční sítě (návrh na změnu zatřídění některých komunikací), návrh dalšího postupu správy silniční sítě (určení priorit výstavby a rekonstrukcí krajské silniční sítě) v krátkodobém i dlouhodobém období. Záměry na dálnicích a silnicích I. třídy koncepce pouze přebírá z celostátních koncepčních materiálů. Předkládaný dokument je zpracovaný do dvou relativně samostatných, avšak vzájemně propojených částí, které v logické struktuře popisují a analyzují současnou silniční síť v Kraji Vysočina a navrhují postup řešení, který je doporučen v části 4 Závěry a doporučení, manažerské shrnutí. Vlastní koncepce je zpracována pro potřebu vytvoření odpovědného a optimálního rozsahu silniční sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina. Stanovila výchozí poklady, metodiku, závěry a návrhy k tomuto stavu vedoucí. Vychází ze zpracovaných analýz současného stavu intenzit dopravy a stavebního stavu silniční sítě v Kraji Vysočina. Při zpracování dokumentu bylo intenzivně spolupracováno s Krajskou správou a údržbou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací a ostatními odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina. Koncepce zohledňuje i zatřídění silnic na území sousedních krajů tak, aby návrh byl v souladu s jejich koncepčními dokumenty. Koncepce byla podrobena hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (hodnocení SEA).
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství, odpovědný dle platného organizačního řádu krajského úřadu za zajištění tvorby koncepčních materiálů ve svěřené oblasti navrhuje zastupitelstvu kraje schválit Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina, která je přílohou materiálu ZK-06-2017-75, př. 1.
StanoviskaDopravní komise Rady Kraje Vysočina usnesením č. 022/09/2017/DK ze dne 12. 10. 2017 doporučuje schválit Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina dle předložených podkladových materiálů.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje usnesením č. 1868/34/2017/RK ze dne 24. 10. 2017 schválit Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2017-75, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz