Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-15

ZK-06-2017-15.doc  ZK-06-2017-15pr01.pdf  ZK-06-2017-15pr02.pdf  ZK-06-2017-15pr03.doc  ZK-06-2017-15pr04.pdf  ZK-06-2017-15pr05.pdf  ZK-06-2017-15pr06.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíZK-06-2017-15
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení interního pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval5 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení interního pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro: jednání zastupitelstva kraje č. 6/2017 dne 7. 11. 2017 zpracovaly: H. Vorálková, J. Dvořáková,
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) podala žádost o pomoc při zajištění finanční spoluúčasti na pořízení nového vybavení rekonstruovaných oddělení interního pavilonu nemocnice dle materiálu ZK-06-2017-15, př. 1.
Jedná se o vybavení (mobiliář) ambulancí a vyšetřoven lůžkových oddělení a o IP TV (televizní připojení přes internetový protokol) na pokoje pacientů pavilonu. Mobiliář je zastaralý, rozměrově nevyhovující a nesplňuje hygienické požadavky. Fotodokumentace stavu stávajícího vybavení interního pavilonu je přiložena v materiálu ZK-06-2017-15, př. 2. Soupis budoucího vybavení je uveden v materiálu ZK-06-2017-15, př. 3.
V současné ekonomické situaci není v silách nemocnice obměnu financovat z vlastních zdrojů a pořízení nového mobiliáře je nevyhnutelné jak z pohledu zajištění hygieny provozu, tak aby nedocházelo k šíření a vzniku nozokomiálních nákaz. Vybavení v nemocničním prostředí by mělo splňovat hygienické požadavky - celistvý a omyvatelný povrch a rovněž by povrchy měly být odolné k používání dezinfekčních prostředků. Dalším aspektem je pořízení IP TV na pokoje pacientů pro zvýšení komfortu po dobu hospitalizace zejména u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů.
Samotná realizace bude rozložena do dvou let s tím, že 3 podlaží pavilonu budou vybaveny do konce roku 2017 a další 4 podlaží v roce 2018. Celkové náklady na vybavení jsou vyčísleny na cca 5 283 tis. Kč, včetně DPH. Harmonogram čerpání finančních prostředků
v čase je uveden v příloze ZK-06-2017-15, př. 4.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje podílet se na financování pořízení vybavení rekonstruovaných oddělení interního pavilonu a schválit poskytnutí příspěvku pro nemocnici ve výši 30 % celkové pořizovací ceny, maximálně však ve výši 1 600 000 Kč a doporučit zastupitelstvu schválit poskytnutí zápůjčky ve výši 40 % celkové pořizovací ceny, maximálně však ve výši 2 200 000 Kč.
Zbývající část pořizovací ceny vybavení si bude hradit nemocnice z vlastních zdrojů.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina a změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u nemocnice.
Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz zřizovateli.
Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude nemocnici v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522, ÚZ 00502 je 7 000 tis. Kč.
Odbor informatiky: Dotace i zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01954-44 a O01990-07 (ZK-06-2017-15, př. 5).

Rada kraje projednala materiál usnesením č. 1848/34/2017/RK na 34. jednání rady kraje dne 24. 10. 2017.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu dle materiálu ZK-06-2017-15, př. 6;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 2 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 2 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na krytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2020
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz