Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-57

ZK-06-2017-57.doc  ZK-06-2017-57pr01.doc  ZK-06-2017-57pr02.pdf  ZK-06-2017-57pr02a.pdf
Číslo materiálu57
Číslo jednacíZK-06-2017-57
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování části pozemku v místě napojení rekonstruované místní komunikace U Dílen na silnici III/34728 v ulici Komenského, Světlá nad Sázavou. Jedná se o část pozemku katastru nemovitostí (KN) parcela číslo 1062/1 dle geometrického plánu číslo 1956-230/2017, PGP-482/2017-601 ze dne 28. 4. 2017 označené jako parcela číslo 1062/44, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m2 v katastrálním území Světlá nad Sázavou.
Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátilo město Světlá nad Sázavou se žádostí o sepsání darovací smlouvy za účelem majetkoprávního vypořádání části pozemku katastru nemovitostí parcela číslo 1062/1 v k. ú. Světlá nad Sázavou, dle geometrického plánu číslo 1956-230/2017 označeného jako pozemek p. č. 1062/44 o výměře 26 m2.
Na základě Usnesení 1308/22/2015/RK ze dne 14. 7. 2015 vydala Rada Kraje Vysočina souhlas s dotčením pozemku p. č. 1062/1 v k. ú. Světlá nad Sázavou stavbou Rekonstrukce ulice U dílen, Světlá nad Sázavou a rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a investorem stavby. Smlouva zakládající právo provést stavbu mezi městem Světlá nad Sázavou a Krajem Vysočina byla uzavřena dne 17. 7. 2015.
Odbor dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou vydal dne 23. 1. 2017 pod č. j. MSNS/24495/2016/OD-5Ks-Bá kolaudační souhlas s užíváním stavby Rekonstrukce ulice U dílen, Světlá nad Sázavou .
Pozemek par. č. 1062/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 216.
Návrh řešení OM navrhuje žádosti města Světlá nad Sázavou vyhovět a převést darem pozemek par. č. 1062/44 o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou. Současně s tímto převodem bude dodatkem Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny upraven rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1062/44 o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým se pozemek vyjme z hospodaření této příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 1308/22/2015/RK ze dne 14.7.2015 rada kraje souhlasila s dotčením pozemku par. č. 1062/1 stavbou Rekonstrukce ulice U dílen, Světlá nad Sázavou , rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemku.

Usnesením 1496/26/2017/RK ze dne 22.8.2017 rozhodla rada kraje zveřejnit záměr převést darem pozemek par. č. 1062/44 o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1062/44 o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
Vlastní zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 23.8.2017 - 25.9.2017.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, detašované pracoviště Havlíčkův Brod vyslovila souhlas s převodem pozemku p. č. 1062/44 v k. ú. Světlá nad Sázavou.

S převodem pozemku souhlasí rovněž Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1062/44, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, oddělený geometrickým plánem č. 1956-230/2017 z pozemku par. č. 1062/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 1642 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-57, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz