Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 37/2013 - 19.11.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
03Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
04Změna usnesení 1219/25/2013/RK
05Uzavření smlouvy o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 10, Exit 75 Hořice - Exit 81 Koberovice
06Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/360 k. ú. Křižanov
07Vzdání se předkupního práva - k. ú. Suky
08Výkup pozemků v k. ú. a obci Věchnov
09Změna usnesení 2072/39/2012/RK
10Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou
11Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/408 a II/411 Dešov - průjezdní úsek
12Nabytí pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
13Uzavření dodatku k nájemní smlouvě v rámci následných prací po stavbě III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2
14Změna usnesení 0759/15/2013/RK
15Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
16Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
18Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - přeložka kanalizace v obci Stránecká Zhoř
19Nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka obchvat , změna ceny nabývaných nemovitostí
20II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna rozpočtu
21II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - změna rozpočtu
22III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 - změna rozpočtu
23II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba - změna rozpočtu
24Smlouva o převodu investorství
25Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy
26Veřejná zakázka na služby: II/405 Příseka - obchvat
27Návrh na zařazení akce do přílohy D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
28Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
29Dohoda o narovnání
30Organizační řády příspěvkových organizací
31Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
32Dohoda o centralizovaném zadávání - licence na produkty Microsoft
33Žádosti do výzvy C4 v rámci OP LZZ Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
34Příspěvek na pořádání 5. jihlavské konference porodních asistentek včetně rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
35Návrh rozpočtového opatření - změna sazby DPH u smluv o nájmu nemovitostí na kapitole Zdravotnictví
36Odměna řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
37Dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
38Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
39Návrh rozpočtového opatření - příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu závazků a nákladů na opravu spirálního CT
40Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014
41Náhrada výdělku
42Projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty a informace ke změně podmínek poskytnutí dotace
43Zastoupení Kraje Vysočina v projektu Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR
44Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
45Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekty Hrad Kámen - revitalizace parku a Revitalizace zámeckého parku ve Zboží
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2013
47Návrh na uzavření nové smlouvy o zajištění účasti výpravy Hlavního města Praha na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září-prosinec 2013
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2013
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2013 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období
52Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
53Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - zrušení části veřejné zakázky
54Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - záloha na realizaci projektu s názvem Schools as learning institutions v rámci Partnerství Comenius Regio
57Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty po ukončení realizace projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
58Řízený zánik detašovaných pracovišť - vyřazení nepotřebného majetku
59Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
60Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky na podporu činnosti regionální pobočky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
61Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 2. etapu projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
62Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 2. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
63Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
64Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
65Návrh na poskytnutí daru pro Radu seniorů České republiky, občanské sdružení - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
66Podstatná změna VII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
67Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením
68Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2014
69Euroregion Dunaj Vltava - informace o činnosti
70Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
71Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
72Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
73Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
74FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
75Vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2013
76Spolupráce s Akademií věd České republiky
77Regionální inovační strategie Kraje Vysočina - zahájení implementace
78Dodatek č.2 k Partnerské dohodě projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
79Veřejná zakázka ICT v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
80Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz