Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-43

RK-37-2013-43.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-37-2013-43
NázevZastoupení Kraje Vysočina v projektu Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR
Zpracoval3 Zastoupení Kraje Vysočina v projektu Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR pro: jednání rady kraje č. 37/2013 dne 19. 11. 2013 zpracoval (a): J. Růžička
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo životního prostředí (dále jen MŽP) v souvislosti se zpracováním Střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR (dále jen Strategie) a zejména s přípravou Programů zlepšování kvality ovzduší (dále jen PZKO) podle § 9 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, které jsou její součástí, oslovilo všechny kraje s žádostí o spolupráci v této oblasti.
Hlavním řešitelem Strategie je na základě smlouvy s MŽP společnost ENVIROS, přičemž garanty zodpovědnými za zpracování PZKO jsou společnosti ATEM a BUCEK. PZKO zpracovává podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší MŽP ve spolupráci s krajským nebo obecním úřadem a vydává je formou opatření obecné povahy. Vzhledem k těmto skutečnostem ustavuje MŽP k přípravě PZKO regionální řídící výbory na úrovni zón a aglomerací, sestavené ze zástupců krajů a obcí, případně i dalších významných subjektů.
Řídícím výborům budou předloženy výstupy analytických prací a návrhy opatření ke zlepšení kvality ovzduší, které budou vycházet z těchto analýz. V PZKO budou také vyhodnoceny přínosy stávajících opatření a budou navržena nová opatření, vyplývající mimo jiné z nových možností daných zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Hlavní pozornost bude zaměřena na příčiny znečištění v dané zóně či aglomeraci a zdroje znečišťování ovzduší s významným vlivem na kvalitu ovzduší. Navržená opatření budou zaměřena na řešení územních problémů a budou zejména spadat do kompetence příslušných krajských úřadů, případně úřadů ORP.
Řídící výbor by se měl skládat ze zástupců krajů nebo obcí (v případě aglomerace) i dalších subjektů, mezi členy řídícího výboru by měli být zástupci jednotlivých odborů, samosprávy, ale i významných měst.
Dle vyjádření MŽP řídící výbor nemá žádný speciální zákonný podklad či funkci a jeho smyslem je vytvořit kolegiální sbor, kde se budou věci společně diskutovat a vznikat doporučení pro řešitele i zadavatele příslušného PZKO. Výstupy z jednání a diskuze z řídících výborů budou zaslány oficiálně k vyjádření krajským úřadům a na řídícím výboru nebudou schvalovány finanční prostředky.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje radě kraje, jmenování zástupce Kraje Vysočina do regionálního řídícího výboru zóny Jihovýchod v rámci Střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR - p. Zdeňka Chláda, člena Rady Kraje Vysočina.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu - nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
zástupcem Kraje Vysočina v regionálním řídícím výboru zóny Jihovýchod v rámci Střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR - p. Zdeňka Chláda, člena Rady Kraje Vysočina.
Odpovědnost Rada kraje
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz