Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 37/2013, které se bude konat dne 19.11.2013 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2013
2. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
    ( P. Kolář, RK-37-2013-02)
3. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
    ( P. Kolář, RK-37-2013-03)
4. Změna usnesení 1219/25/2013/RK
    ( P. Kolář, RK-37-2013-04)
5. Uzavření smlouvy o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 10, Exit 75 Hořice - Exit 81 Koberovice
    ( P. Kolář, RK-37-2013-05)
6. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/360 k. ú. Křižanov
    ( P. Kolář, RK-37-2013-06)
7. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Suky
    ( P. Kolář, RK-37-2013-07)
8. Výkup pozemků v k. ú. a obci Věchnov
    ( P. Kolář, RK-37-2013-08)
9. Změna usnesení 2072/39/2012/RK
    ( P. Kolář, RK-37-2013-09)
10. Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou
    ( P. Kolář, RK-37-2013-10)
11. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/408 a II/411 Dešov - průjezdní úsek
    ( P. Kolář, RK-37-2013-11)
12. Nabytí pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
    ( P. Kolář, RK-37-2013-12)
13. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě v rámci následných prací po stavbě III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2
    ( P. Kolář, RK-37-2013-13)
14. Změna usnesení 0759/15/2013/RK
    ( P. Kolář, RK-37-2013-14)
15. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-37-2013-15)
16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-37-2013-16)
17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
    ( P. Kolář, RK-37-2013-17)
18. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - přeložka kanalizace v obci Stránecká Zhoř
    ( P. Kolář, RK-37-2013-18)
19. Nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka obchvat , změna ceny nabývaných nemovitostí
    ( P. Kolář, RK-37-2013-19)
20. II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna rozpočtu
    ( H. Strnadová, RK-37-2013-20)
21. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - změna rozpočtu
    ( H. Strnadová, RK-37-2013-21)
22. III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 - změna rozpočtu
    ( H. Strnadová, RK-37-2013-22)
23. II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba - změna rozpočtu
    ( H. Strnadová, RK-37-2013-23)
24. Smlouva o převodu investorství
    ( H. Strnadová, RK-37-2013-24)
25. Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy
    ( H. Strnadová, RK-37-2013-25)
26. Veřejná zakázka na služby: II/405 Příseka - obchvat
    ( H. Strnadová, RK-37-2013-26)
27. Návrh na zařazení akce do přílohy D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
    ( H. Strnadová, RK-37-2013-27)
28. Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
    ( K. Lisá, RK-37-2013-28)
29. Dohoda o narovnání
    ( K. Kotrba, RK-37-2013-29)
30. Organizační řády příspěvkových organizací
    ( D. Buřičová, RK-37-2013-30)
31. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
    ( D. Buřičová, RK-37-2013-31)
32. Dohoda o centralizovaném zadávání - licence na produkty Microsoft
    ( P. Pavlinec, RK-37-2013-32)
33. Žádosti do výzvy C4 v rámci OP LZZ Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
    ( E. Janoušková, RK-37-2013-33)
34. Příspěvek na pořádání 5. jihlavské konference porodních asistentek včetně rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
    ( S. Měrtlová, RK-37-2013-34)
35. Návrh rozpočtového opatření - změna sazby DPH u smluv o nájmu nemovitostí na kapitole Zdravotnictví
    ( S. Měrtlová, RK-37-2013-35)
36. Odměna řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-37-2013-36)
37. Dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-37-2013-37)
38. Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
    ( S. Měrtlová, RK-37-2013-38)
39. Návrh rozpočtového opatření - příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu závazků a nákladů na opravu spirálního CT
    ( S. Měrtlová, RK-37-2013-39)
40. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014
    ( I. Šteklová, RK-37-2013-40)
41. Náhrada výdělku
    ( I. Šteklová, RK-37-2013-41)
42. Projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty a informace ke změně podmínek poskytnutí dotace
    ( E. Horná, RK-37-2013-42)
43. Zastoupení Kraje Vysočina v projektu Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR
    ( E. Horná, RK-37-2013-43)
44. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
    ( E. Horná, RK-37-2013-44)
45. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekty Hrad Kámen - revitalizace parku a Revitalizace zámeckého parku ve Zboží
    ( E. Horná, RK-37-2013-45)
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2013
    ( E. Horná, RK-37-2013-46)
47. Návrh na uzavření nové smlouvy o zajištění účasti výpravy Hlavního města Praha na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
    ( M. Pech, RK-37-2013-47)
48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září-prosinec 2013
    ( M. Pech, RK-37-2013-48)
49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
    ( M. Pech, RK-37-2013-49)
50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2013
    ( M. Pech, RK-37-2013-50)
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2013 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období
    ( M. Pech, RK-37-2013-51)
52. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
    ( M. Pech, RK-37-2013-52)
53. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - zrušení části veřejné zakázky
    ( M. Pech, RK-37-2013-53)
54. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( M. Pech, RK-37-2013-54)
55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( M. Pech, RK-37-2013-55)
56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - záloha na realizaci projektu s názvem Schools as learning institutions v rámci Partnerství Comenius Regio
    ( M. Pech, RK-37-2013-56)
57. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty po ukončení realizace projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
    ( M. Pech, RK-37-2013-57)
58. Řízený zánik detašovaných pracovišť - vyřazení nepotřebného majetku
    ( I. Šmídová, RK-37-2013-58)
59. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
    ( V. Švarcová, RK-37-2013-59)
60. Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky na podporu činnosti regionální pobočky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-37-2013-60)
61. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 2. etapu projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
    ( V. Švarcová, RK-37-2013-61)
62. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 2. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
    ( V. Švarcová, RK-37-2013-62)
63. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
    ( V. Švarcová, RK-37-2013-63)
64. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
    ( V. Švarcová, RK-37-2013-64)
65. Návrh na poskytnutí daru pro Radu seniorů České republiky, občanské sdružení - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-37-2013-65)
66. Podstatná změna VII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
    ( V. Švarcová, RK-37-2013-66)
67. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením
    ( V. Švarcová, RK-37-2013-67)
68. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2014
    ( I. Fryšová, RK-37-2013-68)
69. Euroregion Dunaj Vltava - informace o činnosti
    ( I. Fryšová, RK-37-2013-69)
70. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-37-2013-70)
71. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-37-2013-71)
72. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-37-2013-72)
73. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-37-2013-73)
74. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
    ( I. Fryšová, RK-37-2013-74)
75. Vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2013
    ( I. Fryšová, RK-37-2013-75)
76. Spolupráce s Akademií věd České republiky
    ( I. Fryšová, RK-37-2013-76)
77. Regionální inovační strategie Kraje Vysočina - zahájení implementace
    ( I. Fryšová, RK-37-2013-77)
78. Dodatek č.2 k Partnerské dohodě projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
    ( I. Fryšová, RK-37-2013-78)
79. Veřejná zakázka ICT v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
    ( I. Fryšová, RK-37-2013-79)
80. Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
    ( D. Oulehla, RK-37-2013-80)
81. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz