Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-41

RK-37-2013-41.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-37-2013-41
NázevNáhrada výdělku
Zpracoval L. Matysová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa základě § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří jsou v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy. Náhradu mzdy (refundace) uhradí kraj jejich zaměstnavateli z prostředků kraje ve výši uplatněné jejich zaměstnavatelem.
Neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním či jiném obdobném poměru (osoby samostatně výdělečně činné), poskytuje kraj náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo kraje vždy na příslušný kalendářní rok.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje stanovit podmínky a výši paušální částky, která bude poskytována z rozpočtu kraje jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru.

Podmínky a výše náhrady výdělku:
Výše paušální částky: 200 Kč za hodinu
Maximální rozsah náhrady: 8 hodin denně
Období poskytování náhrady: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
Poskytování náhrady: zasedání rady, zastupitelstva, výboru, řídicího výboru,
komise a ostatní jednání spojená s funkcí neuvolněného člena zastupitelstva kraje včetně cesty na místo jednání.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu RK-37-2013-41.
Odpovědnost OSH, OE
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz