Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-34

RK-37-2013-34.doc  RK-37-2013-34pr01.doc  RK-37-2013-34pr02.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-37-2013-34
NázevPříspěvek na pořádání 5. jihlavské konference porodních asistentek včetně rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuŘeditel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (dále jen Nemocnice ) se obrátil na zřizovatele s žádostí o příspěvek na spolufinancování 5. jihlavské konference porodních asistentek. Setkání se uskuteční 21. listopadu 2013 v Domě kultury a odborů v Jihlavě. Konferenci pořádá Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Plánované náklady akce jsou 92 000 Kč. Příspěvek je určen na krytí předpokládaného rozdílu mezi náklady a výnosy, konkrétně na úhradu honorářů pozvaných řečníků, informačních letáků, certifikátů a poštovného v celkové výši 30 000 Kč.
Účelem příspěvku je podpora odborného setkání regionálního a celostátního významu pořádaných nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0547/08/2012/ZK v rámci § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - schválilo financování vybraných osvětových akcí a záštit nad odbornými konferencemi ve výši 500 000 Kč.
Pro informaci je v materiálu RK-37-2013-34, př. 1 uveden přehled příspěvků na obdobné akce pořádané nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina od roku 2008.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na pořádání 5. jihlavské konference porodních asistentek ve výši 30 000 Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav krajské rezervy určené pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je 429 tis. Kč.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-15 (RK-37-2013-34, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 30 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, IČO: 00090638 s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 5. jihlavské konference porodních asistentek.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz