Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-49

RK-37-2013-49.doc  RK-37-2013-49pr01.pdf
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-37-2013-49
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
Zpracoval V. Dvořáková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuŘeditelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou, Komenského 8, IČO 48895555 žádá o navýšení příspěvku na provoz ve výši 16 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na pokrytí zvýšených odpisů hmotného investičního majetku, který byl nakoupen z prostředků na pořizování kompenzačních pomůcek pro integrované žáky. Dále na realizované opravy kompenzačních pomůcek, notebooků a poštovní náklady s tím spojené. Škola navrhuje krýt zvýšení příspěvku na provoz odvodem z investičního fondu ve výši 16 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o částku 16 000 Kč a současně zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu o částku 16 000 Kč dle materiálu
RK-37-2013-49;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 16 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 16 000 Kč.
Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky: žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID.O00683-11
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3114 Speciální základní školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 16 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) o částku 16 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 16 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 16 000 Kč Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, IČO 48895555 na pokrytí zvýšených odpisů hmotného investičního majetku a opravy kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-37-2013-49;

ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, IČO 48895555 ve výši 16 000 Kč dle materiálu RK-37-2013-49.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
Termín listopad 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz