Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-18

RK-37-2013-18.doc  RK-37-2013-18pr01.doc  RK-37-2013-18pr02.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-37-2013-18
NázevUzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - přeložka kanalizace v obci Stránecká Zhoř
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu nezbytných pro vydání stavebního povolení na výše uvedenou akci na pozemcích zahrnutých do dočasného záboru předmětné stavby.
Kraj Vysočina zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství je investorem připravované akce II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - přeložka kanalizace v obci Stránecká Zhoř . Ta je v seznamu akcí plánovaných k zahájení v roce 2015.
Předmětem připravované akce je rekonstrukce stávající jednotné kanalizace, která bude výhledově, po vybudování splaškové kanalizace, sloužit pouze k odvádění dešťových vod ze silnice a přilehlých rodinných domků (v poměru cca 50: 50). V současnosti není v průtahu obce odvod dešťové vody z tělesa silnice II/602 řešen. Pro havarijní stav stávající jednotné kanalizace však není možné napojení odvodu silniční vody do této kanalizace.
Pozemky, na kterých bude provedena popsaná akce (dočasný zábor) jsou uvedeny v materiálu RK-37-2013-18, př. 1.
Nájemní smlouvy ani smlouvy o výpůjčce nebudou uzavírány, protože se jedná o akci konanou v součinnosti s obcí Stránecká Zhoř, která bude zároveň investorem chodníků a splaškové kanalizace.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvy zakládající právo provést stavbu s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí na části pozemků v rozsahu dle materiálu RK-37-2013-18, př. 1. Jedná se o standardní smlouvy, proto nejsou přikládány.
Výše uvedenou akcí dojde k odstranění havarijního stavu jednotné kanalizace a napojení odvodu dešťové vody z tělesa silnice II/602. Po dokončení akce se předpokládá předání stavby do vlastnictví obce.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít uvedené smlouvy.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí smlouvy zakládající právo provést stavbu na části pozemků dle materiálu RK-37-2013-18, př. 1 pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - přeložka kanalizace v obci Stránecká Zhoř .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz