Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-67

RK-37-2013-67.doc  RK-37-2013-67pr01.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-37-2013-67
NázevVyhlášení dotačního řízení na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV roce 2012 kraj vyhlásil dotační řízení na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením na roky 2012 - 2013. Kraji byla předložena společná nabídka organizací poskytující sociální služby pro uvedenou cílovou skupinu. Prostřednictvím této výzvy došlo k optimalizaci a stabilizaci sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, včetně osob se zrakovým postižením a sluchovým postižením. Kraj měl v tomto období jednoho smluvního partnera, který zabezpečoval celou síť na základě vlastní smlouvy uzavřené s dalšími poskytovateli sociálních služeb. Tento postup se osvědčil v tom smyslu, že systém služeb zahrnujících zejména specializované poradenství, tlumočnické služby a průvodcovské služby byl koordinován jedním vedoucím poskytovatelem a byl stabilní. V tomto období byly nad rámec tohoto systému financovány ještě sociálně aktivizační služby, které jsou stěžejní pro zaučení při používání některých kompenzačních pomůcek. Pro další období se na základě jednání s poskytovateli ukázalo jako potřebné zajistit možnost využít služby rané péče pro osoby se sluchovým postižením. Tato služba byla zabezpečena poskytovatelem se sídlem v jiném kraji, ale nyní není v celostátním dotačním řízení dostatečně financována, propláceny budou skutečně vynaložené náklady na jednotlivé uživatele z kraje Vysočina.
Na uvedené služby bylo v roce 2013 poskytnuto 5 400 000 Kč z rozpočtu kraje.
Návrh řešení Navrhujeme, aby rada kraje vyhlásila výzvu, do které budou mít poskytovatelé nebo jejich uskupení možnost podávat nabídky na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Síť je ve výzvě předdefinována pro všechny okresy prostřednictvím druhu služby a počtu úvazků na jejich zabezpečení a s vazbou na předpokládané finanční krytí z rozpočtu kraje. Způsob naplnění sítě navrhnou poskytovatelé ve svých nabídkách. Budeme požadovat, aby nabídky obsahovaly pokrytí celé sítě služeb pro tuto cílovou skupinu i za předpokladu, že se stávající poskytovatelé dohodnou na společném řešení prostřednictvím jednoho z nich. Výběr nejvhodnějšího způsobu zabezpečení služeb bude proveden hodnotící komisí a následně s vybraným poskytovatelem proběhne schůzka, na které se upřesní podmínky poskytování služeb na roky 2014 - 2015. Při výběru nabídky se bude zohledňovat především způsob zabezpečení služeb (pokrytí kraje dle výzvy, odborné zabezpečení personálem, spolupráce s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním postižením apod.). Vlastní výzva bude vyhlášena 19. 11. s termínem podání do 20. 12. V lednu bude v radě kraje projednán návrh na zabezpečení péče. Dne 4. 2. bude v zastupitelstvu kraje schválen způsob zabezpečení předmětných služeb pro roky 2014 a 2015. Bude tak opakován osvědčený postup z roku 2012.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vyhlásit výzvu na podávání žádostí v dotačním řízení na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením dle materiálu RK-37-2013-67, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 4. 2. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz