Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-56

RK-37-2013-56.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-37-2013-56
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - záloha na realizaci projektu s názvem Schools as learning institutions v rámci Partnerství Comenius Regio
Zpracoval E. Ampapová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina zajišťuje realizaci projektu v rámci Programu celoživotního učení pro Partnerství Comenius Regio s názvem Schools as learning institutions s finským městem Tampere. Národní agentura pro evropské projekty v souladu s uzavřenou grantovou smlouvou zaslala Kraji Vysočina finanční prostředky na financování nákladů spojených s realizací projektu ve výši 424 079,04 Kč. Tyto finanční prostředky je potřebné přijmout do rozpočtu kraje.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření na přijetí finančních prostředků do rozpočtu kraje.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 424 079,04 Kč, které byly připsány na zvláštní účet Partnerství TAM dne 4. 11. 2013.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Partnerství TAM o přijaté finanční prostředky ve výši 424 079,04 Kč za účelem realizace projektu Schools as learning institutions , COM-REG-2013-012.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz