Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-26

RK-37-2013-26.doc  RK-37-2013-26pr01.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-37-2013-26
NázevVeřejná zakázka na služby: II/405 Příseka - obchvat
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV rámci postupné rekonstrukce silničního tahu mezi Jihlavou a Třebíčí realizuje zadavatel zadávací řízení veřejné zakázky II/405 Příseka - obchvat , jejímž předmětem je stavba přeložky silnice II/405 a vybudování obchvatu obce Příseka. Ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) ukládá zadavateli povinnost vypracovat a následně na profilu zadavatele uveřejnit Odůvodnění veřejné zakázky obsahující popis účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele a stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 140 mil. Kč. Ve smyslu § 16a zákona je na tuto zakázku nutno nahlížet jako na významnou veřejnou zakázku. Dle ust. § 156 odst. 4 zákona je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení významné veřejné zakázky schválení Odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem kraje. Odůvodnění veřejné zakázky, vypracované v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky je obsaženo v materiálu RK-37-2013-26, př. 1. Financování plnění veřejné zakázky je předpokládáno z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební práce II/405 Příseka - obchvat , schválit Odůvodnění veřejné zakázky II/405 Příseka - obchvat v rozsahu materiálu RK-37-2013-26, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky II/405 Příseka - obchvat v rozsahu materiálu RK-37-2013-26, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz