Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-50

RK-37-2013-50.doc  RK-37-2013-50pr01.xls
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-37-2013-50
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2013
Zpracoval Z. Pavelcová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad dle § 162 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), poskytuje soukromým školám a školským zařízením dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a kontroluje její využití. Rozsah a podmínky poskytování této dotace stanoví zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) poskytuje na zvláštní účet kraje čtvrtletní zálohy na pokrytí těchto dotací. Poskytnutá částka ve výši 32 085 tis. Kč představuje zálohu na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2013.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 32 085 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2013.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 32 085 tis. Kč - dotace pro soukromé školy a školská zařízení na 4. čtvrtletí roku 2013 (ÚZ 33155).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 32 085 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2013 dle materiálu
RK-37-2013-50, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz