Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-30

RK-37-2013-30.doc  RK-37-2013-30pr01.doc  RK-37-2013-30pr02.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-37-2013-30
NázevOrganizační řády příspěvkových organizací
Zpracoval K. Kotrba, V Kotrbová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina si při schvalování zřizovacích listin jednotlivých příspěvkových organizací vyhradilo právo zřizovatele (zastoupeného Radou Kraje Vysočina) vydávat organizační řády jednotlivých organizací.
Organizační řád je vnitřní normou organizace upravující nastavení a fungování uvnitř organizace, a jeho vydávání jiným subjektem než je statutární orgán, s sebou nese značné právní problémy (např. při organizačních změnách - zdlouhavé schvalování, nutné duplikování rozhodnutí zřizovatele rozhodnutím zaměstnavatele pro účinnost takovéhoto rozhodnutí vůči zaměstnancům, ...). Dalším aspektem, pro který není současné nastavení vhodné je omezování manažerského rozhodování a tím i odpovědnosti za chod organizací. V neposlední řadě pak na radě kraje zůstává rozhodování o skutečnostech, které není schopna ani ovlivnit a při svém vytížení ani dohlédnout (např. rozdělení činností na každé organizaci prakticky mezi jednotlivé zaměstnance, nastavení zastupování v rámci organizace, apod.) a to včetně odpovědnosti za takovéto rozhodnutí.
Z hlediska právní čistoty a zjednodušení celého systému by bylo vhodné, aby kompetence k vydávání organizačních řádů byla vrácena zpět ředitelům příspěvkových organizací. Kraj by si ponechal pouze určitou konzultační roli ve fázi přípravy, v rámci které by byl oprávněn návrhy ředitelů korigovat, pokud by ohrožovaly zájmy kraje (např. neodůvodněné organizační změny, ...). Pro tento účel bude připraveno na Portálu PO řízené workflow, které umožní zřizovatelským odborům dohled nad navrhovanými změnami organizačních řádů. Všechny změny budou jednoznačně identifikovány (přehledně definován stav před změnou a po změně), monitorovány a uchovány pro zpětnou kontrolu. Zjednodušený proces je uveden v příloze RK-37-2013-30, př. 2.
Dále pak by bylo vhodné sjednotit formou metodické pomoci obsahovou a formální stránku organizačních řádů vytvořením šablon , ve kterých by byly uvedeny minimální požadavky na organizační řády. Minimální rozsah obsahového rámce organizačního řádu je uveden v příloze RK-37-2013-30, př. 1.
Změnu systému je pak třeba promítnout do příslušných dokumentů, kterými jsou zejména zřizovací listiny příspěvkových organizací (vypuštění práva zřizovatele vydávat organizační řády organizací) a dále pak pravidla Rady Kraje Vysočina, ve kterých bude nově nastaven způsob vyjádření kraje k návrhům organizačních řádů před jejich vydáním.
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina souhlasit s navrhovanou změnou systému vydávání organizačních řádů příspěvkových organizací a uložit Krajskému úřadu Kraje Vysočina zapracovat tuto změnu do příslušných dokumentů.

Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech v samostatné působnosti a dále pak dle § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva.
StanoviskaPracovní tým jmenovaný ředitelem krajského úřadu, složený ze zástupců zřizovatelských a servisních odborů navrhované řešení doporučil.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s navrhovanou změnou systému vydávání organizačních řádů příspěvkových organizací popsanou v materiálech RK-37-2013-30, RK-37-2013-30, př. 1 a RK-37-2013-30, př. 2;
bere na vědomí
připravenou strukturu organizačního řádu dle materiálu RK-37-2013-30, př. 1;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina zapracovat tuto změnu do příslušných dokumentů a předložit je Radě Kraje Vysočina ke schválení.
Odpovědnost ředitel, OŠMS, ODSH, OZ, OSV, OKPPCR, OAPŘ
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz