Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-69

RK-37-2013-69.doc  RK-37-2013-69pr01.doc  RK-37-2013-69pr02.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-37-2013-69
NázevEuroregion Dunaj Vltava - informace o činnosti
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci o činnosti Euroregionu Dunaj Vltava (dále jen ERDV ) za období 1. 5. 2013 - 31. 10. 2013.

Usnesením č. 0655/13/2013/RK Rada Kraje Vysočina vzala na vědomí informace o činnosti Euroregionu Dunaj Vltava za období 1. 1. 2013 - 30. 4. 2013 (Rada Kraje Vysočina bere na vědomí informace o činnosti Euroregionu Dunaj Vltava dle materiálu RK-13-2013-59).
V období 1. 5. 2013 - 31. 10. 2013, za které je předkládána tato zpráva, byly realizovány především tyto aktivity:

- Znalostní platformy:
Doposud proběhla druhá, v některých platformách i třetí kola jednání expertů jmenovaných do jednotlivých znalostních platforem z jednotlivých regionů, na kterých se vedla diskuse k přípravě a dalšímu rozpracování společných témat spolupráce. Přehled doposud navržených projektů, které jsou rozpracovány v projektových fiších, vycházejících z těchto témat, které budou financována z různých zdrojů (nejen z programů EÚS/INTERREG), je uveden stručně v materiálu RK-37-2013-69, př.1. V průběhu druhých setkání byli experti seznámení s možnostmi financování z programů EÚS/INTERREG a byla zmíněna možnost financování z Fondu malých projektů v rámci současného programovacího období. Poskytnuty byly také informace o přípravě těchto programů pro období let 2014 - 2020. V rámci setkání se rovněž experti průběžně informují o již ukončených nebo probíhajících projektech, které se vztahující k tématu dané platformy a které lze označit za Best practice projekty. Pro zástupce institucí z Kraje Vysočina jsou inspirativní především projekty realizované např. z OP Bavorko - Česká republika. Nadále probíhá výměna informací a zasíťování mezi odborníky v rámci platformy i směrem ven s cílem přípravy konkrétních krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých projektů v rámci jednotlivých témat ERDV.

Termíny a místa jednání jednotlivých znalostních platforem:
o Výzkum & Inovace (garantuje Horní Falc) - 25. 6. 2013 (Wels), 14. 11. 2013 (Chodová Planá)
o Kooperace vysokých škol (garantuje Dolní Bavorsko) - 11. 6. 2013 (České Budějovice), 27. 11. 2013 (Regensburg)
o Kooperace firem a vytváření klastrů (garantuje Horní Rakousko) - 12. 6. 2013 (Regensburg), 1. 10. 2013 (České Budějovice)
o Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh (garantuje Kraj Vysočina) - 20. 6. 2013 (Linec), 17. 10. 2013 (Chodová Planá)
o Cestovní ruch (garantuje Plzeňský kraj) - 15. 7. 2013 (Nepomuk), 13. 11. 2013 (Bad Füssing)
o Obnovitelné zdroje energie, energetická efektivnost (garantuje Dolní Rakousko) - 12. 6. 2013 (Třeboň), 8. 10. 2013. (Cham)
o Mobilita, infrastruktura a doprava (garantuje Jihočeský kraj) - 28. 6. 2013 (České Budějovice), 11. 10. 2013 (Linec)

Manažeři znalostních platforem se setkávají spolu se zástupci kanceláře ERDV vždy po ukončení konkrétního kola jednání (18. 7. 2013, 2. 9. 2013 - obě v Českých Budějovicích), kde diskutují nad průběhem jednotlivých setkání, přípravou dalších setkání, předávají si informace a zkušenosti a plní společně stanový plán činností tak, aby poskytly odporníkům dostatečnou organizační a procesní podporu. V průběhu října absolvovaly v Linci společné školení na téma Procesní a projektový management, který finančně podpořila spolková země Horní Rakousko.

- Oblast Public Relations:
V průběhu sledovaného období byla pod názvem Tak vaří Evropský region Dunaj-Vltava vydána kuchařka s 28 tradičními recepty partnerských regionů včetně jejich turistické prezentace. Tato společná publikace byla pozitivně přijata veřejností a prezentována statisícům návštěvníků při tradičních potravinářských trzích každoročně pořádaných na konci června v Linci. Jednotlivé regiony se rovněž prezentovaly při příležitosti 1. výročí založení ERDV a to 28. 6. 2013 v Českých Budějovicích, kde představily především turistické a kulturní destinace. Na přelomu srpna a září se ERDV představil na veletrhu Země živitelka, kde v rámci společného výstavního stánku, představily jednotlivé regiony výběr svých regionálních produktů.
Dále probíhaly práce na přípravě nových webových stránek, společném Corporate Design, česko-německém a německo-českém kapesním slovníku a dalších aktivitách.

- Plán činností na další období:
Na následující období je plánováno setkání manažerů po třetím kole jednání znalostních platforem (listopad/prosinec 2013) a zahájení realizace prvních krátkodobých projektů financovaných se zdrojů ERDV a FMP programů EÚS/INTERREG, které vzešly z dosavadních jednání a návrhů znalostních platforem. Přehled těchto projektů je uveden v materiálu RK-37-2013-69, př. 2.
Na počátku příštího roku převezme od Jihočeského kraje předsednictví v ERDV Horní Falc. Čtvrté kolo jednání znalostní platforem je plánováno na přelom ledna a února 2014, kde by měla být hlouběji diskutována témata vzájemné spolupráce, předloženy zpracované projektové žádosti, další projektové návrhy a navrženy vhodné zdroje jejich financování.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-37-2013-69.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o činnosti Euroregionu Dunaj Vltava uvedené v materiálu RK-37-2013-69.
Odpovědnost ORR
Termín 19. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz