Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-53

RK-37-2013-53.doc  RK-37-2013-53pr01.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-37-2013-53
NázevZadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - zrušení části veřejné zakázky
Zpracoval K. Ubr, V. Kotrbová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuObsahem materiálu je zrušení jedné části 3 Veřejné zakázky č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku (dále jen VZ ).
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 1. 10. 2013 usnesením č. 1703/31/2013/RK rozhodla mimo jiné o výběru nejvhodnější nabídky pro část 3 Robotická pracoviště - robot a řídící systém VZ. Jedna z neúspěšných firma podala proti rozhodnutí námitku a po jejím zamítnutí podala k ÚOHS návrh na zahájení správního řízení. Z tohoto důvodu nebyla s vítěznou firmou podepsána smlouva. Dle informace firmy nemůže dodržet termín dodávky zařízení 31. 1. 2014, pokud by smlouva byla podepsána později než 22. 11. 2013. Rozhodnutí ÚOHS nelze předvídat, a to ani věcně, ani časově. Vzhledem ke stávající praxi je však prakticky vyloučené, aby ve věci rozhodl do 22. 11. 2013. V souladu se zákonem podal kraj k ÚOHS prostřednictvím zastupující advokátní kanceláře vyjádření k návrhu na správní řízení - viz materiál RK-37-2013-53, př. 1. Návrh lze, vzhledem k namítaným skutečnostem, považovat za účelový a neopodstatněný. Jediným sledovaným účelem stěžovatele je zmaření zadávacího řízení.
Záležitost byla předběžně projednána s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Pokud by kraj vypsat nové výběrové řízení na část 3 (a část 4 zrušenou již dříve), je možné navrhnout změnu projektu a posunutí termínu ukončení do 30. 9. 2014, což by znamenalo, že nejzazší termín dodávky zařízení je 31. 8. 2014. Případné nové výběrové řízení (od předběžného oznámení po podpis smlouvy) by mohlo trvat 5 měsíců, na dodávku zařízení je potřebné počítat lhůtu 3 měsíce.
Návrh řešení V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona je navrženo zrušit zadávací řízení v části 3 Robotická pracoviště - robot a řídící systém VZ.
Dle čl. 7 odst. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 rozhoduje o zrušení zadávacího řízení rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení v části 3 Robotická pracoviště - robot a řídící systém veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku (ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. číslem zakázky: 359421) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz