Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-42

RK-37-2013-42.doc  RK-37-2013-42pr01.pdf
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-37-2013-42
NázevProjekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty a informace ke změně podmínek poskytnutí dotace
Zpracoval M. Ferklová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí (díle jen OP ŽP ) na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou a z toho vyplývající potřeby schválení rozpočtového opatření. Jedná se o projekt, kde bylo jedinou povinností kraje označit v terénu hranice evropsky významných lokalit, jež byly projednány s ministerstvem životního prostředí a u nichž bylo k udržení příznivého stavu předmětu ochrany navrženo využití tzv. základní ochrany . Povinnost označení evropsky významných lokalit vyplývá z ustanovení § 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na realizaci těchto opatření získal kraj, jako jediný možný příjemce, 100% dotaci uznatelných nákladů.

Předložení projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic se základní ochranou do OP ŽP schválila Rada kraje usnesením č. 1046/21/2011/RK. Realizace a financování tohoto projektu byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0165/02/2012/ZK.

Dne 24. 10. 2013 byla na zvláštní účet projektu připsána dotace SFŽP z OP ŽP ve výši 26 880,15 Kč a dne 25. 10. 2013 dotace ERDF taktéž z OP ŽP ve výši 510 722,85 Kč. V rámci realizace projektu se jedná o jediné dotace, které v plné výši pokryjí uznatelné náklady spojené s provedením označení těchto evropsky významných lokalit, které již bylo v terénu zrealizováno.

Dne 6. 11. 2012 bylo Radě kraje, společně se Smlouvou č. 11097456 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP ŽP, předloženo i Rozhodnutí o poskytnutí dotace (materiál RK-36-2012-46). Změna č. 1 rozhodnutí o poskytnutí dotace je nyní pro informaci předkládána jako příloha tohoto materiálu tj. RK-38-2013-42, př. 1. Jedná se o změnu, která není vyvolána aktuálním porušením rozpočtové kázně žadatele, ale o změnu, která je vyvolána do této doby (ve Smlouvě o poskytnutí podpory) chybějícím výčtem jednotlivých typů porušení rozpočtové kázně a tomu odpovídajícím postihům.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace a vzít na vědomí změnu podmínek poskytnutí dotace.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z OP ŽP ve výši 537 603 Kč, která byla připsána na zvláštní účet Natura 2000 - základní ochrana dne 24. a 25. 10. 2013.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NATURA 2000 - ZÁKLADNÍ OCHRANA o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 537 603 Kč v rámci projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou ;
bere na vědomí
změnu podmínek poskytnutí dotace.
Odpovědnost OŽP, OE
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz