Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-03

RK-37-2013-03.doc  RK-37-2013-03pr01.pdf  RK-37-2013-03pr02.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-37-2013-03
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o smluvní ošetření práv Kraje Vysočina k pozemkům tvořícím dočasný zábor stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba .
V letošním roce zahájil Kraj Vysočina stavbu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba na pozemcích v k. ú. Rytířsko a v k. ú. Jamné u Jihlavy. Vzhledem k tomu, že jde o obchvat obce Jamné je nutné pro zajištění přístupu do obce v době napojování obchvatu na stávající silnici II/353 zřídit na obou koncích stavby provizorní komunikace. Za tímto účelem uzavřel Kraj Vysočina dne 9. 12. 2011 se Zemědělským družstvem Velký Beranov podnájemní smlouvu a smlouvu o poskytnutí náhrady za škodu na zemědělských pozemcích ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 4. 2013 na pozemky v k. ú. Rytířsko s platností od 1. 1. 2013 na dobu 16 měsíců. Aby mohla být při dokončení obchvatu obce Jamné položena obrusná vrstva v souvislé ploše bez napojování v klimaticky příznivém období, je třeba uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov dodatek č. 2 podnájemní smlouvy a smlouvy o poskytnutí náhrady za škodu na zemědělských pozemcích a dobu nájmu prodloužit do 26. 5. 2014.
Návrh řešení Z výše uvedeného důvodu OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-37-2013-03, př. 1 dodatek č. 2 podnájemní smlouvy a smlouvy o poskytnutí náhrady za škodu na zemědělských pozemcích ve znění dodatku č. 1. Cena za pronajaté pozemky se nemění a zůstává v dohodnuté výši 5 Kč/m2/rok.
StanoviskaOdbor dopravy s navrženým řešením souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-37-2013-03, př. 1 dodatek č. 2 podnájemní smlouvy a smlouvy o poskytnutí náhrady za škodu na zemědělských pozemcích ve znění dodatku č. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz