Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-40

RK-37-2013-40.doc  RK-37-2013-40pr01.doc  RK-37-2013-40pr02.doc  RK-37-2013-40pr02a.xls  RK-37-2013-40pr03.doc  RK-37-2013-40pr04.doc  RK-37-2013-40pr04a.xls
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-37-2013-40
NázevProgram prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 18. září 2012 usnesením č. 0382/05/2012/ZK Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 (dále jen Koncepce ). Nástrojem realizace opatření obsažených v Koncepci jsou roční programy prevence kriminality, které stanoví, jaká opatření budou v příslušném roce realizována, kdo je bude realizovat a jaké bude finanční zajištění. Z tohoto důvodu byl pracovní skupinou prevence kriminality (jmenovaná ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina) ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina vypracován návrh Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014.
Schválení vlastního programu prevence kriminality je jednou z podmínek Ministerstva vnitra ČR pro podání žádosti o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina a obcí Kraje Vysočina v roce 2014.
Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina číslo 0540/08/2012/ZK byl schválen Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013. Informace o jeho realizaci a finančních výdajích jsou uvedeny v příloze č. RK-37-2013-40, př. 1.
Návrh řešení Zastupitelstvu Kraje Vysočina je v souladu s Koncepcí předkládán k projednání návrh Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 (dále jen Program 2014 - příloha č. RK-37-2013-40, př. 2). Program 2014 vychází z opatření obsažených v Koncepci a z hlavních bezpečnostních problémů Kraje Vysočina, vymezených ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina na základě analýzy kriminality v kraji za 9 měsíců roku 2013. Součástí předkládaného materiálu je návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 (příloha RK-37-2013-40, př. 3) a návrh Výzvy pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 (příloha č. RK-37-2013-40, př. 4).
Odbor sekretariátu hejtmana uplatnil v požadavcích na schválení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 na projekty prevence kriminality obcí finanční prostředky ve výši 1,5 mil. Kč. O státní dotaci na projekty prevence kriminality mohou požádat Kraj Vysočina i obce na základě Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 schválených Ministerstvem vnitra ČR.
StanoviskaEkonomický odbor - nemá připomínek.
Odbor informatiky - dotace je evidována v systému e Dotace pod ID ZZ00802.
Legislativní výbor - doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2014.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-37-2013-40, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-37-2013-40, př. 1;
* schválit:
- Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu
RK-37-2013-40, př. 2;
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2014 dle materiálu
RK-37-2013-40, př. 3;
* vyhlásit Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-37-2013-40, př. 4.
Odpovědnost OSH
Termín do 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz