Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-28

RK-37-2013-28.doc  RK-37-2013-28pr01.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-37-2013-28
NázevNávrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
Zpracoval L. Novotná
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 077/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001 byla schválena Zřizovací listina Krajské knihovny Vysočiny a v dalších letech dle potřeb a požadavků její dodatky.
V souvislosti se schválením Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina 2014+ (usnesení č. 1462/27/2013/RK) bude Krajská knihovna Vysočiny od 1. 1. 2014 provozovatelem Krajské digitalizační jednotky. Z tohoto důvodu předkládá odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Radě Kraje Vysočina po dohodě s ředitelkou organizace návrh na rozšíření stávajícího předmětu činnosti specifikovaného ve zřizovací listině, a to formou Dodatku č. XX Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 87, spočívající v rozšíření Předmětu činnosti, resp. rozšíření bodu 3.2.15., dle materiálu RK-37-2013-28, př. 1.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s navrženou změnou zřizovací listiny. Krajská digitalizační jednotka (KDJ) byla pořízena z projektu Digitalizace a ukládání (IOP) v gesci odboru informatiky.
Po dokončení investiční fáze projektu k 31. 12. 2013 přechází vybavení KDJ od 1. 1. 2014 do fáze udržitelnosti. Vedle technické části udržitelnost (HW, SW, údržba), která i nadále zůstává v gesci OI a bude financována z kapitoly Informatika, je nutné zajistit personální a odborné kapacity pro další provoz digitalizace. Dle zmíněné Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina 2014+ by personální a odborné zajištění provozu KDJ mělo být úkolem Krajské knihovny Vysočiny.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny, dle materiálu RK-37-2013-28, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz