Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-27

RK-37-2013-27.doc  RK-37-2013-27pr01.xls
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-37-2013-27
NázevNávrh na zařazení akce do přílohy D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0547/08/2012/ZK dne 18. 12. 2012 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV) v celkové výši 742 700 000 Kč. Z toho částka vyčleněná na souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1) je ve výši 140 000 000 Kč.
Radě kraje je předkládán návrh na změnu akcí v příloze D1, o kterou KSÚSV požádala odbor dopravy a silničního hospodářství. Jedná se o zařazení nových stavebních akcí na silniční síti Kraje Vysočina uvedených v materiálu RK-37-2013-27, př. 1.
KSÚSV na základě usnesení č. 946 schváleného na 120. zasedání Výboru SFDI dne 1. 10. 2013 obdrží finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný smlouvou mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a KSÚSV tj.: na financování oprav silnic II. a III. třídy náležejících do vlastnictví zřizovatele příjemce v rozsahu odpovídajícímu nákladům, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací stavebních akcí. Na základě rozhodnutí ministra dopravy se jedná o částku 52 169 000 Kč. Z uvedených důvodů KSÚSV požádala o doplnění stavebních akcí v příloze D1 dle materiálu RK-37-2013-27, př. 1.
Zařazení nových akcí do přílohy D1 si nevyžádá navýšení finančních prostředků určených na přílohu D1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit zařazení jmenovitých akcí dle materiálu RK-37-2013-27, př. 1 do kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV.
StanoviskaOdbor ekonomický: Vzhledem k tomu, že navrhované změny nezakládají požadavek na navýšení rozpočtu kapitoly Doprava, přílohy D1, ekonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zařazení jmenovitých akcí dle materiálu RK-37-2013-27, př. 1 do kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství ředitel KSÚSV
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz