Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-76

RK-37-2013-76.doc  RK-37-2013-76pr01.doc  RK-37-2013-76pr02.doc  RK-37-2013-76pr03.doc  RK-37-2013-76pr04.pdf  RK-37-2013-76pr05.pdf
Číslo materiálu76
Číslo jednacíRK-37-2013-76
NázevSpolupráce s Akademií věd České republiky
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se spolupráci Kraje Vysočina s ústavy Akademie věd České republiky (dále jen AV ČR ) na základě výzvy Akademické rady AV ČR k ústavům AV ČR.
Dne 8. 10. 2013 vyhlásila Akademická rada AV CR výzvu na podporu regionální spolupráce krajů a ústavů AVČR, viz materiál RK-37-2013-76, př. 1. Na základě této výzvy oslovily dne 4. 11. 2013 Kraj Vysočina s žádostí o spolupráci 2 ústavy AV ČR a to Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem Jilská 361/1, Praha, IČO: 67985955 (dále jen Filozofický ústave, v. v. i. ) a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Prosecká 809/76, Praha, IČO: 68378297 (dále jen Ústav teoretické a aplikované mechaniky, v.v.i. ).
Texty žádostí o dotaci jsou uvedeny v materiálech RK-37-2013-76, př. 2 a RK-37-2013-76, př. 3. Nedílnou součástí těchto žádostí jsou i stanoviska Kraje Vysočina, viz materiály
RK-37-2013-76, př. 4 a RK-37-2013-76, př. 5. Vzhledem k tomu, že termín pro podání žádostí o dotaci uplynul v době, kdy neprobíhalo jednání Rady Kraje Vysočina, tj. do 15. 11. 2013, součástí těchto prohlášení je uvedena doložka s tím, že pokud Rada Kraje Vysočina neschválí zapojení Kraje Vysočina do těchto projektů, žádosti budou staženy.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina jako partnera do projektů s názvem Filozofie aktuálně. Prostor a čas s Filozofickým ústavem AV CŘ, v.v.i. a Konzervace dřeva z archeologických nálezů s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV CŘ, v.v.i.
StanoviskaOKPPCR podporuje zapojení Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace do projektu Konzervace dřeva z archeologických nálezů zaměřeného na optimalizaci konzervačního postupu. Realizace projektu umožní nejen zkvalitnění péče o kulturní a historické dědictví v Kraji Vysočina, ale rovněž prostřednictvím odborné i popularizační prezentace výsledků společného výzkumu přispěje k obecnějšímu rozšíření tohoto technologického postupu v oblasti archeologické péče.
GŘ: Stanovisko bude předloženo na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina jako regionálního partnera do projektu s názvem Filozofie aktuálně. Prostor a čas dle materiálů RK-37-2013-76, př. 2, RK-37-2013-76, př. 4 a projektu s názvem Konzervace dřeva z archeologických nálezů dle materiálů RK-37-2013-76, př. 3, RK-37-2013-76, př. 5.
Odpovědnost ORR
Termín 19. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz