Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-68

RK-37-2013-68.doc  RK-37-2013-68pr01.doc  RK-37-2013-68pr02.pdf  RK-37-2013-68pr03.pdf  RK-37-2013-68pr04.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-37-2013-68
NázevZásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2014
Zpracoval D. Vichr
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen POVV ) pro rok 2014.
Pro rok 2013 probíhalo poskytování dotací obcím do 1 500 obyvatel dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci POVV schválených Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0594/08/2012/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-08-2012-57, př. 1.).
Zásady POVV pro rok 2013 podporovaly projekty obcí týkající se obnovy jejich majetku. Dotaci obdržela každá obec, která předložila žádost v souladu se Zásadami. V případě převisu požadovaných podpor nad objemem alokovaných prostředků (v rozpočtu pro rok 2013 bylo vyčleněno 69 mil. Kč, pro rok 2014 je navrhována stejná částka) se mohla maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou výši 104 000 Kč. Garantovaná částka vycházela z předpokladu, že požádají všichni potenciální žadatelé (662 obcí do 1500 obyvatel). Po vyhodnocení administrativního souladu Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) ve spolupráci s úřady obcí s rozšířenou působností, které sbírají žádosti, byl seznam projektů navržených k dotaci předložen ke schválení Radě Kraje Vysočina a následně i Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
V roce 2013 se sešlo celkem 637 žádostí a maximální přiznaná dotace byla stanovena na 109 000 Kč. Obdobný počet žádostí je předpokládán i v roce 2014.
Pro rok 2014 je navrhováno obecnou filozofii Zásad POVV zachovat. Na základě praktických zkušeností při administraci POVV v letošním roce je navrženo v Zásadách na rok 2014 několik drobných úprav.
Návrh řešení ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Zásady POVV pro rok 2014, které jsou obsahem materiálu RK-37-2013-68, př. 1. Součástí Zásad je formulář žádosti, který je obsahem materiálu RK-37-2013-68, př. 2, formulář závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace, který je obsahem materiálu RK-37-2013-68, př. 3 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace, který je obsahem materiálu RK-37-2013-68, př. 4.

V Zásadách POVV pro rok 2014 byly zapracovány tyto změny:
Čl. 3 bod (8) - z důvodu omezení zaměření realizované akce jen na projektovou dokumentaci byla její výše omezena na max. 50 % z celkových nákladů.

Čl. 7 bod (3) - byl upřesněn požadavek na výpis z KN, kdy jako nepostačující se bere prostý výpis vyhotovený dálkovým přístupem do KN bez ověřovací doložky.


Čl. 7 bod (3) - vzhledem k tomu, že některé typy objektů (např. mosty) nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí, bylo doplněno, že vlastnictví v těchto případech dokládá obec výpisem z evidence majetku obce.

Za účelem zpřesnění k prováděným finančním kontrolám bylo doplněno do formuláře závěrečné zprávy a vyúčtování k podpisu statutárního zástupce prohlášení o pravdivosti a správnosti.

Napříč celými Zásadami a v rámci smlouvy o poskytnutí dotace byly sjednoceny obdobné pojmy uznatelné/neuznatelné náklady vs. uznatelné/neuznatelné výdaje na jednotný pojem náklady (stejné sjednocení jako u FV).

Ostatní změny Zásad jsou pouze formálního charakteru (data, čísla usnesení ZK), případně byly některé pasáže Zásad lépe formulačně vyspecifikovány.
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití,
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00789.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu RK-37-2013-68, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz