Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-46

RK-37-2013-46.doc  RK-37-2013-46pr01.doc  RK-37-2013-46pr02.pdf  RK-37-2013-46pr03.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-37-2013-46
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2013
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina rozhodla usnesením č. 0365/07/2013/RK ze dne 26. února 2013 o uzavření Dodatku č. 3 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. Dílčí cíl projektu spolupráce, soutěž obcí My třídíme nejlépe 2013 , posuzoval aktivní účast obcí v systému odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů zapojených do systému EKO-KOM na základě čtvrtletních výkazů o tříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálních odpadů ve čtvrtletích IV. 2012 - III. 2013. Obce byly pro účely soutěže rozděleny do 4 velikostních kategorií. Dalším dílčím cílem tohoto projektu je motivační finanční příspěvek na rozvoj odpadového hospodářství (v celkové výši 600 tis. Kč) vítězným obcím v soutěži My třídíme nejlépe 2013 formou darovacích smluv. Přehled vítězů v jednotlivých soutěžích a velikostních kategoriích je uveden v příloze materiálu
RK-37-2013-46, př. 1, seznam darů v příloze materiálu RK-37-2013-46, př. 2 a vzor darovací smlouvy je přílohou materiálu RK-37-2013-46, př. 3.
V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů je rozpočtovaná částka 600 tis. Kč na dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2013 .
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje radě kraje, aby rozhodla o poskytnutí finančních prostředků na rozvoj odpadového hospodářství vítězným obcím v soutěži obcí My třídíme nejlépe dle výší v seznamu obcí uvedených v příloze RK-37-2013-46, př. 2, v podobě darovacích smluv dle vzoru v příloze RK-37-2013-46, př. 3. Důvodem je plnění projektu spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a.s. v roce 2013.
StanoviskaOdbor ekonomický: V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů je uvažováno s částkou 600 tis. Kč určenou na dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2013 .
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu: nemá k návrhu usnesení a návrhu smlouvy připomínky.
Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00801.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů dary obcím dle materiálu RK-37-2013-46, př. 2, a materiálu RK-37-2013-46, př. 3.
Odpovědnost OŽP
Termín 20. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz