Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-65

RK-37-2013-65.doc  RK-37-2013-65pr01.doc  RK-37-2013-65pr02.pdf
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-37-2013-65
NázevNávrh na poskytnutí daru pro Radu seniorů České republiky, občanské sdružení - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje v prosinci 2008 schválila uzavření dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Radou seniorů České republiky, o. s, přičemž spolupráci ze strany partnera bude zajišťovat Krajská rada seniorů.

Kraj Vysočina, na základě usnesení rady kraje č. 0810/17/2012/RK, poskytl na činnost Krajské rady seniorů na rok 2012 dotaci ve výši 100 tis. Kč. V letošním roce byl usnesením č. 1094/21/2013/RK na činnost organizace poskytnut dar ve výši 50 tis. Kč. Činnost Krajské rady seniorů si však vzhledem k rozsahu jednání, zajištění informovanosti mezi seniory prostřednictvím tištěných materiálů a spolupráce s členskými organizacemi vyžádala obdobné náklady jako v roce 2012. Aby mohly být tyto výdaje financovány, požádala uvedená organizace o zvýšení podpory kraje na úroveň roku 2012. Předkládáme proto návrh na poskytnutí další finanční podpory činnosti organizace na rok 2013.
Návrh řešení Krajská rada seniorů používá finanční prostředky například na cestovní náhrady (jízdné) svých členů a zástupců, organizaci společných jednání svých členských organizací, případně na tisk informačních materiálů pro své členy. Jejich použití však bývá zpravidla širší, a proto je podpora této organizace řešena prostřednictvím daru. Navrhujeme schválit dar ve výši 50 tis. Kč dle materiálu RK-37-2013-65, př. 1.
Poskytnutí daru bude řešeno rozpočtovou změnou na kapitole Sociální věci.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 12. 11. 2013 činí 21 631 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00800.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 50 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 tis. Kč;

rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, o. s. IČO: 63829797 ve výši 50 tis. Kč dle materiálu RK-37-2013-65, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz