Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-64

RK-37-2013-64.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-37-2013-64
NázevNávrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
Zpracoval D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMPSV vyhlásilo výzvu pro předkládání individuálních projektů krajů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3. 1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.
Kraj Vysočina předložil zpracovanou benefitovou žádost, která byla schválena Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové maximální výši dotace 62 626 200,00 Kč. Z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II budou hrazeny služby sociální prevence, a to azylové domy a sociální rehabilitace. Sociální služby jsou poskytovány a financovány z evropských prostředků od 23. 4. 2013 do 31. 12. 2014. Na základě faktur bude kraj proplácet poskytování zmíněných sociálních služeb.
Návrh řešení V listopadu roku 2013 byla zaslaná účelová neinvestiční dotace MPSV ČR ve výši 6 521 575,18 Kč připsána na zvláštní bankovní účet, který byl k tomuto účelu zřízen.
S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu zvláštního účtu tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci kraj Vysočina zahájil dne 01. 02. 2013.
StanoviskaEkonomický odbor
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 521 575,18,00 Kč, která byla připsána na zvláštní účet projektu dne 8. 11. 2013.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu IP Sociální prevence II. o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 521 575,18 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 29. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz