Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-78

RK-37-2013-78.doc  RK-37-2013-78pr01.pdf  RK-37-2013-78pr02.pdf  RK-37-2013-78pr03.pdf  RK-37-2013-78pr04.pdf
Číslo materiálu78
Číslo jednacíRK-37-2013-78
NázevDodatek č.2 k Partnerské dohodě projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
Zpracoval L. Matoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření dodatku č. 2 k Partnerské dohodě ( Partnership Agreement ) projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe), kde je Kraj Vysočina projektovým partnerem (dále jen RAILHUC ).
Dne 27. 3. 2012 na svém jednání rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0132/02/2012/ZK uzavřít Partnerskou dohodu ( Partnership Agreement ) mezi Vedoucím partnerem projektu RAILHUC a Krajem Vysočina ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-02-2012-53, př. 1. ).
Dne 26. 6. 2012 na svém jednání rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0340/04/2012/ZK uzavřít dodatek č. 1 k Partnerské dohodě ( Partnership Agreement ) mezi Vedoucím partnerem projektu RAILHUC a Krajem Vysočina ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k Partnerské dohodě ve znění materiálu ZK-04-2012-75, př. 1. ).
Po uzavření dodatku č. 1 Partnerské dohody, v průběhu realizace projektu, došlo k následujícím změnám:
* změna ve struktuře partnerského konsorcia, kdy partneři č. 6 (MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Maďarské státní dráhy, akciová společnost) a č. 11 (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Polská železniční společnost) oznámili svůj úmysl z partnerství odstoupit a na realizaci projektu se dále nepodílet. Důvodem byly interní politické změny v organizacích těchto partnerů. Část aktivit odstupujících partnerů včetně souvisejícího rozpočtu převezmou Lead partner a partner č. 7 (KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. - Institut dopravního výzkumu), a část aktivit a finančních prostředků (zejména regionálně orientované aktivity odstupujícího partnera č. 11) bude vyškrtnuta.
* změny v aktivitách a rozpočtu projektu přímo související s odstoupením partnerů č. 6 a č. 11
* změny v rozpočtu projektu přímo nesouvisející s odstoupením partnerů č. 6 a č. 11, kdy se jedná zejména o změny v objemu, popř. přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami (tzv. budget lines) či mezi jednotlivými pracovními celky (tzv. work packages) na základě požadavků projektových partnerů v závislosti na aktuálním vývoji čerpání rozpočtu. Kraje Vysočina jako projektového partnera č. 3 se týká změna spočívající ve snížení rozpočtové kapitoly Expertní služby, kde skutečná cena expertních služeb vysoutěžených v rámci veřejné zakázky byla nižší než předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky, a rozpočtové kapitoly Mzdové výdaje, kde plánovaný původní rozpočet byl vyšší než skutečně vynakládané personální výdaje na řízení, administraci a zajištění realizace projektu. Uvedené rozpočtové změny Kraje Vysočina jsou provedeny s ohledem na plnohodnotné zajištění úlohy kraje jako partnera projektu, naplnění stanovených cílů a aktivit projektu v souladu s projektovou žádostí a splnění závazků vyplývajících z Partnerské dohody při respektování zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti nákladů.
* změna harmonogramu projektu, kdy je v důsledku existujícího prodlení v realizaci některých projektových aktivit zapotřebí prodloužit termíny dokončení těchto aktivit a prodloužit termín realizace projektu jako celku o 3 měsíce, a to z původního termínu 30. 9. 2014 na 31. 12. 2014
Veškeré výše popsané změny Lead partner konzultoval se Společným technickým sekretariátem Operačního programu CENTRAL EUROPE a projednal s ostatními partnery.
Vzhledem k tomu, že v důsledku odstoupení partnerů č. 6 a č. 11 a v důsledku provedených rozpočtových změn došlo ke snížení rozpočtu projektu jako celku a tedy i dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, bylo v souladu s programovou dokumentací OP Central Europe nutné uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace (tzv. Subsidy Contract) mezi Vedoucím partnerem projektu a Řídícím orgánem OP Central Europe. Oficiální anglická verze tohoto dodatku je obsahem přílohy č. II Partnerské dohody, jež je obsahem materiálu RK-37-2013-78, př. 1. Autorizovaný překlad do českého jazyka je obsahem materiálu RK-37-2013-78, př. 2.
V souladu s programovou dokumentací Operačního programu CENTRAL EUROPE je zapotřebí promítnout výše popsané změny do Partnerské dohody. Dle čl. 28 odst. 1 Partnerské dohody lze tuto dohodu měnit pouze písemně formou dodatků, které za tímto účelem podepíší všechny zúčastněné strany. Oficiální anglická verze dodatku č. 2 Partnerské dohody je obsahem materiálu RK-37-2013-78, př. 1, autorizovaný překlad do českého jazyka je obsahem materiálu RK-37-2013-78, př. 2.
Původní znění Partnerské dohody včetně dodatku č. 1 v anglickém jazyce je obsahem materiálu RK-37-2013-78, př. 3, autorizovaný překlad do českého jazyka je obsahem materiálu RK-37-2013-78, př. 4.
Cílem projektu RAILHUC je výměna zkušeností mezi městy a regiony Střední Evropy v oblasti místní a regionální dopravy z hlediska jejího napojení na hlavní evropskou dopravní síť, porovnávání regionálních dopravních strategií a výměna zkušeností mezi místně odpovědnými úřady a dopravci.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 k Partnerské dohodě mezi Vedoucím partnerem projektu RAILHUC a Krajem Vysočina ve znění dle materiálu RK-37-2013-78, př. 1.

V souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 k Partnerské dohodě dle materiálu
RK-37-2013-78, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz