Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-45

RK-37-2013-45.doc  RK-37-2013-45pr01.pdf  RK-37-2013-45pr02.pdf  RK-37-2013-45pr03.doc  RK-37-2013-45pr04.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-37-2013-45
NázevŽádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekty Hrad Kámen - revitalizace parku a Revitalizace zámeckého parku ve Zboží
Zpracoval J. Joneš, K. Lisá, V. Švarcová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuOdbor životního prostředí (dále jen OŽP ) předkládá radě kraje ke schválení žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ) na dva projekty Hrad Kámen - revitalizace parku a Revitalizace zámeckého parku ve Zboží.
Dne 22. října 2013 Rada Kraje Vysočina na svém zasedání usnesením 1824/34/2013/RK schválila projektový záměr Hrad Kámen - revitalizace parku a uložila odboru životního prostředí ve spolupráci s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina.
Na stejném zasedání usnesením 1827/34/2013/RK rada kraje schválila projektový záměr Revitalizace zámeckého parku ve Zboží a uložila odboru životního prostředí ve spolupráci s odborem sociálních věcí připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina.
Předmětem žádostí jsou revitalizace parků ve vlastnictví Kraje Vysočina, na kterých hospodaří krajem zřizované Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, a Domov ve Zboží příspěvková organizace.
Žádosti jsou přílohami č. 1 a č. 2 materiálu RK-37-2013-45 a jejich součástmi je rovněž soubor čestných prohlášení uvedených ve článku L žádostí.
Povinnou přílohou žádostí jsou rovněž prohlášení, že předmětem žádosti není kompenzační nebo nápravné opatření nebo opatření náhradní uložené rozhodnutím orgánu státní správy připojené k materiálu RK-37-2013-45 jako přílohy č. 3 a 4.
Kompletní žádost je nutné předložit na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR nejpozději do 29. listopadu 2013.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v popisu problému OŽP navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o předložení žádostí Kraje Vysočina do Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-37-2013-45, př. 1 a př. 2 a zároveň prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech
RK-37-2013-45, př. 1, př. 2, př. 3 a př. 4.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* předložit žádost Kraje Vysočina o poskytnutí podpory na projekt Hrad Kámen - revitalizace parku dle materiálu RK-37-2013-45, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí;
* předložit žádost Kraje Vysočina o poskytnutí podpory na projekt Revitalizace zámeckého parku ve Zboží dle materiálu RK-37-2013-45, př. 2 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-37-2013-45, př. 1, RK-37-2013-45, př. 2,
RK-37-2013-45, př. 3 a RK-37-2013-45, př. 4;
ukládá
odboru životního prostředí předložit žádosti o poskytnutí podpory na projekty Hrad Kámen - revitalizace parku a Revitalizace zámeckého parku ve Zboží do Operačního programu Životní prostředí.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 29. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz