Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-11

RK-37-2013-11.doc  RK-37-2013-11pr01.xls  RK-37-2013-11pr02.xls
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-37-2013-11
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/408 a II/411 Dešov - průjezdní úsek
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice II/408 a II/411 v průjezdním úseku obce Dešov.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že některé silnice nejsou geometricky zaměřené, jsou jejich součástí plochy netvořící silniční těleso, které KSÚSV respektive kraj nepotřebuje a naopak některé pozemky zastavěné tělesem silnice dosud ve vlastnictví kraje nejsou. Z uvedeného důvodu objednala KSÚSV geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě vyhotovených geometrických plánů s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnic v rozsahu dle materiálu RK-37-2013-11, př. 1 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dešov a pozemky zastavěné silnicí II/408 a II/411 v rozsahu dle materiálu RK-37-2013-11, př. 2 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví obce Dešov do vlastnictví Kraje Vysočina. Záměr kraje převést nemovitý majetek je třeba dle ust. §18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění zveřejnit po dobu 30 dní na úřední desce krajského úřadu. Smlouvy nejsou předkládány, neboť se jedná o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-37-2013-11, př. 1 do vlastnictví obce Dešov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2013-11, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dešov;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2013-11, př. 2 z vlastnictví obce Dešov do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 4. 2. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz