Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-32

RK-37-2013-32.doc  RK-37-2013-32pr01.doc  RK-37-2013-32pr02.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-37-2013-32
NázevDohoda o centralizovaném zadávání - licence na produkty Microsoft
Zpracoval T. Mrázková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuVláda České republiky na svém zasedání dne 25. září 2013 přijala usnesení č. 735 k úpravě smluvních vztahů se společností Microsoft, na jehož základě dojde vedle uzavření smluv definujících pravidla při pořizování nových licencí k produktům Microsoft také k uzavření nové Rámcové smlouvy na poskytování licencí a podpory k produktům Microsoft pro orgány veřejné správy.
Dostupnost licencí pro orgány veřejné správy bude obdobně jako doposud zajištěna pomocí institutu centralizovaného zadávání cestou Rámcové smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem vnitra a společností Microsoft a navazující Dohodou o centralizovaném zadávání uzavřenou mezi Ministerstvem vnitra a příslušným orgánem veřejné správy. Důvodem pro volbu tohoto konceptu je dosavadní dobrá zkušenost s tímto modelem, kdy Microsoft garantuje jednotlivým orgánům veřejné správy zachování nejvýhodnější cenové hladiny, kterou může v České republice nabídnout.
Návrh řešení Pokud by chtěl kraj pro sebe a své podřízené organizace využít nabídky Ministerstva vnitra a přistoupit k výše uvedenému modelu, je nutné uzavřít Dohodu o centralizovaném zadávání. Stejný model pořízení produktů Microsoft byl použit již v roce 2008 a osvědčil se. Účinnost stávající Rámcové smlouvy končí dne 30. 11. 2013.
Popis a výhody celého procesu jsou uvedeny v materiálu RK-37-2013-32, př. 1.
Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o uzavření Dohody o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-37-2013-32, př. 2.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-37-2013-32, př. 2.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz