Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 37/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 37/2013, které se konalo dne 19. 11. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2013
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 19. 11. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Piňose.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2013
 2. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 3. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 4. Změna usnesení 1219/25/2013/RK
 5. Uzavření smlouvy o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 úsek 10, Exit 75 Hořice - Exit 81 Koberovice
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/360 k. ú. Křižanov
 7. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Suky
 8. Výkup pozemků v k. ú. a obci Věchnov
 9. Změna usnesení 2072/39/2012/RK
 10. Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/408 a II/411 Dešov - průjezdní úsek
 12. Nabytí pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
 13. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě v rámci následných prací po stavbě III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2
 14. Změna usnesení 0759/15/2013/RK
 15. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
 18. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - přeložka kanalizace v obci Stránecká Zhoř
 19. Nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka obchvat , změna ceny nabývaných nemovitostí
 20. II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna rozpočtu
 21. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - změna rozpočtu
 22. III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 - změna rozpočtu
 23. II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba - změna rozpočtu
 24. Smlouva o převodu investorství
 25. Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy
 26. Veřejná zakázka na služby: II/405 Příseka - obchvat
 27. Návrh na zařazení akce do přílohy D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
 28. Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
 29. Dohoda o narovnání
 30. Organizační řády příspěvkových organizací
 31. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
 32. Dohoda o centralizovaném zadávání - licence na produkty Microsoft
 33. Žádosti do výzvy C4 v rámci OP LZZ Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
 34. Příspěvek na pořádání 5. jihlavské konference porodních asistentek včetně rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 35. Návrh rozpočtového opatření - změna sazby DPH u smluv o nájmu nemovitostí na kapitole Zdravotnictví
 36. Odměna řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 37. Dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 38. Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
 39. Návrh rozpočtového opatření - příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu závazků a nákladů na opravu spirálního CT
 40. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014
 41. Náhrada výdělku
 42. Projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty a informace ke změně podmínek poskytnutí dotace
 43. Zastoupení Kraje Vysočina v projektu Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR
 44. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
 45. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekty Hrad Kámen - revitalizace parku a Revitalizace zámeckého parku ve Zboží
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2013
 47. Návrh na uzavření nové smlouvy o zajištění účasti výpravy Hlavního města Praha na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září-prosinec 2013
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2013
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2013 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období
 52. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 53. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - zrušení části veřejné zakázky
 54. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - záloha na realizaci projektu s názvem Schools as learning institutions v rámci Partnerství Comenius Regio
 57. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty po ukončení realizace projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
 58. Řízený zánik detašovaných pracovišť - vyřazení nepotřebného majetku
 59. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
 60. Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky na podporu činnosti regionální pobočky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 61. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 2. etapu projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 62. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 2. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 63. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
 64. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
 65. Návrh na poskytnutí daru pro Radu seniorů České republiky, občanské sdružení - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 66. Podstatná změna VII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 67. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením
 68. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2014
 69. Euroregion Dunaj Vltava - informace o činnosti
 70. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 71. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 72. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 73. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 74. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 75. Vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2013
 76. Spolupráce s Akademií věd České republiky
 77. Regionální inovační strategie Kraje Vysočina - zahájení implementace
 78. Dodatek č.2 k Partnerské dohodě projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
 79. Veřejná zakázka ICT v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 80. Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
 81. Rozprava členů rady
Usnesení 1943/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 19. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 36/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 19, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1944/37/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2013-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-02.doc, RK-37-2013-02, př. 1

03. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Usnesení 1945/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-37-2013-03, př. 1 dodatek č. 2 podnájemní smlouvy a smlouvy o poskytnutí náhrady za škodu na zemědělských pozemcích ve znění dodatku č. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-03.doc, RK-37-2013-03, př. 1, RK-37-2013-03, př. 2

04. Změna usnesení 1219/25/2013/RK
Usnesení 1946/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1219/25/2013/RK ze dne 16. 7. 2013 tak, že v materiálu RK-25-2013-13, př. 2 se u žádosti o zřízení věcného břemene pod pořadovým číslem 6 oprávněný z věcného břemene z JMP Net, s. r .o. mění na RWE GasNet, s. r. o. a výše úhrady se mění z 15 000 Kč bez DPH na 500 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-04.doc

05. Uzavření smlouvy o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 10, Exit 75 Hořice - Exit 81 Koberovice
Usnesení 1947/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele pozemků a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-37-2013-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-05.doc, RK-37-2013-05, př. 1

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/360 k. ú. Křižanov
Usnesení 1948/37/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v k. ú. Křižanov od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-37-2013-06, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-06.doc, RK-37-2013-06, př. 1, RK-37-2013-06, př. 2

07. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Suky
Usnesení 1949/37/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-07.doc, RK-37-2013-07, př. 1

08. Výkup pozemků v k. ú. a obci Věchnov
Usnesení 1950/37/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-08.doc, RK-37-2013-08, př. 1

09. Změna usnesení 2072/39/2012/RK
Usnesení 1951/37/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 19. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-09.doc

10. Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou
Usnesení 1952/37/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-10.doc, RK-37-2013-10, př. 1, RK-37-2013-10, př. 2

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/408 a II/411 Dešov - průjezdní úsek
Usnesení 1953/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-37-2013-11, př. 1 do vlastnictví obce Dešov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2013-11, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dešov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2013-11, př. 2 z vlastnictví obce Dešov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-11.doc, RK-37-2013-11, př. 1, RK-37-2013-11, př. 2

12. Nabytí pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
Usnesení 1954/37/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-12.doc, RK-37-2013-12, př. 1

13. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě v rámci následných prací po stavbě III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2
Usnesení 1955/37/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-13.doc, RK-37-2013-13, př. 1, RK-37-2013-13, př. 2

14. Změna usnesení 0759/15/2013/RK
Usnesení 1956/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0759/15/2013/RK tak, že, v materiálu RK-15-2013-09, př. 2 se u žádosti o zřízení věcného břemene pod pořadovým číslem 14 pozemek par. č. 6005/1 v k. ú. Jihlava mění na pozemek par. č. 6004 v k. ú. Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-14.doc

15. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1957/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-37-2013-15, př. 1 a RK-37-2013-15, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-15.doc, RK-37-2013-15, př. 1, RK-37-2013-15, př. 2

16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1958/37/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-37-2013-16, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-37-2013-16, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1058/1, 1071/1 a 3432/15 v k. ú. Nové Město na Moravě do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. par. č. 1517 v k. ú. Česká Bělá do vlastnictví městyse Česká Bělá.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-16.doc, RK-37-2013-16, př. 1

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
Usnesení 1959/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 1 397 135 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-17.doc

18. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - přeložka kanalizace v obci Stránecká Zhoř
Usnesení 1960/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí smlouvy zakládající právo provést stavbu na části pozemků dle materiálu RK-37-2013-18, př. 1 pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - přeložka kanalizace v obci Stránecká Zhoř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-18.doc, RK-37-2013-18, př. 1, RK-37-2013-18, př. 2

19. Nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka obchvat , změna ceny nabývaných nemovitostí
Usnesení 1961/37/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-19.doc

K bodům 20 23, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

20. II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna rozpočtu
Usnesení 1962/37/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2013-20, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 2 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba dle materiálu RK-37-2013-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-20.doc, RK-37-2013-20, př. 1

21. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - změna rozpočtu
Usnesení 1963/37/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2013-21, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 3 projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice dle materiálu RK-37-2013-21, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-21.doc, RK-37-2013-21, př. 1

22. III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 - změna rozpočtu
Usnesení 1964/37/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2013-22, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 3 projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle materiálu RK-37-2013-22, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-22.doc, RK-37-2013-22, př. 1

23. II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba - změna rozpočtu
Usnesení 1965/37/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2013-23, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 4 projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba dle materiálu RK-37-2013-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-23.doc, RK-37-2013-23, př. 1

24. Smlouva o převodu investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit smlouvu o převodu investorství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1966/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavebnímu objektu SO 102 Chodník stavby II/392 Pucov - průtah , dle materiálu RK-37-2013-24, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-24.doc, RK-37-2013-24, př. 1

25. Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s materiálem ohledně plánované dostavby vzletové dráhy. Rada kraje návrh projednala a na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, doporučila předkladateli materiál znovu předložit na jednom z příštích zasedání rady kraje. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-25.doc

26. Veřejná zakázka na služby: II/405 Příseka - obchvat
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit „Odůvodnění veřejné zakázky II/405 Příseka - obchvat“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1967/37/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky II/405 Příseka - obchvat v rozsahu materiálu RK-37-2013-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-26.doc, RK-37-2013-26, př. 1

27. Návrh na zařazení akce do přílohy D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zařadit akce do přílohy D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1968/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení jmenovitých akcí dle materiálu RK-37-2013-27, př. 1 do kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-27.doc, RK-37-2013-27, př. 1

28. Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1969/37/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny, dle materiálu RK-37-2013-28, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-28.doc, RK-37-2013-28, př. 1

29. Dohoda o narovnání
K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dohodu o narovnání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1970/37/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání dle materiálu RK-37-2013-29, př. 2.
odpovědnost: hejtman kraje
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-29.doc, RK-37-2013-29, př. 1, RK-37-2013-29, př. 2

30. Organizační řády příspěvkových organizací
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit se změnou systému vydávání organizačních řádů příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnil K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1971/37/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s navrhovanou změnou systému vydávání organizačních řádů příspěvkových organizací popsanou v materiálech RK-37-2013-30, RK-37-2013-30, př. 1 a RK-37-2013-30, př. 2;
bere na vědomí
připravenou strukturu organizačního řádu dle materiálu RK-37-2013-30, př. 1;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina zapracovat tuto změnu do příslušných dokumentů a předložit je Radě Kraje Vysočina ke schválení.
odpovědnost: ředitel, OŠMS, ODSH, OZ, OSV, OKPPCR, OAPŘ
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-30.doc, RK-37-2013-30, př. 1, RK-37-2013-30, př. 2

31. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1972/37/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných ve 3. čtvrtletí roku 2013 dle materiálu RK-37-2013-31, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-31.doc, RK-37-2013-31, př. 1

32. Dohoda o centralizovaném zadávání - licence na produkty Microsoft
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít Dohodu o centralizovaném zadávání uzavřenou mezi Ministerstvem vnitra a příslušným orgánem veřejné správy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1973/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-37-2013-32, př. 2.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-32.doc, RK-37-2013-32, př. 1, RK-37-2013-32, př. 2

33. Žádosti do výzvy C4 v rámci OP LZZ Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit spolufinancování uvedených projektů ze zdrojů kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1974/37/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit v případě úspěšného přijetí žádostí projektů:
 • „Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ v celkové výši 3 194 496 Kč,
 • „Zvýšení kvality řízení a optimalizace procesů KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT“ v celkové výši 4 mil. Kč,
 • „Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ v celkové výši 2 081 520 Kč
k financování;
 • schválit spolufinancování uvedených projektů ze zdrojů kraje;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ v celkové výši 3 194 496 Kč v případě úspěšného přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Zvýšení kvality řízení a optimalizace procesů KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT“ v celkové výši 4 mil. Kč v případě úspěšného přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ v celkové výši 2 081 520 Kč v případě úspěšného přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OI, OA, OddRLZ
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-33.doc

34. Příspěvek na pořádání 5. jihlavské konference porodních asistentek včetně rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1975/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 30 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, IČO: 00090638 s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 5. jihlavské konference porodních asistentek.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-34.doc, RK-37-2013-34, př. 1, RK-37-2013-34, př. 2

35. Návrh rozpočtového opatření - změna sazby DPH u smluv o nájmu nemovitostí na kapitole Zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem na změnu sazby DPH u smluv o nájmu nemovitostí na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1976/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí s účelovým znakem 00051 o nájemné placené:
 • Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací ve výši 33 200 Kč;
 • Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací ve výši 31 200 Kč;
 • Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací ve výši 23 760 Kč;
 • Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací ve výši 36 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH placená krajem) o částku 124 160 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-35.doc

36. Odměna řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu stanovit odměnu řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1977/37/2013/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a usnesením č. 0222/05/2012/RK, odměnu řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2013-36, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-36.doc, RK-37-2013-36, př. 1, RK-37-2013-36, př. 2, RK-37-2013-36, př. 3, RK-37-2013-36, př. 4, RK-37-2013-36, př. 5, RK-37-2013-36, př. 6, RK-37-2013-36, př. 7

37. Dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh uzavřít darovací smlouvy pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1978/37/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2013-37, př. 1 a RK-37-2013-37, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-37.doc, RK-37-2013-37, př. 1, RK-37-2013-37, př. 2

38. Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh jmenovat členy hodnotící komise pro vyhodnocení 6. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1979/37/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
členy hodnotící komise pro vyhodnocení 6. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice:
 • Jiří Běhounek - Kraj Vysočina;
 • Lukáš Kettner - Zdravotní komise Kraje Vysočina;
 • Soňa Měrtlová - Krajský úřad Kraje Vysočina;
 • Helena Jungová - Project HOPE - Česká republika, o. p. s.;
 • Dana Jurásková - Česká asociace sester, o. s.;
 • Jana Kozlíková - Johnson & Johnson s. r. o.;
 • Ferdinand Polák - Ministerstvo zdravotnictví ČR;
 • David Marx - Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-38.doc

39. Návrh rozpočtového opatření - příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu závazků a nákladů na opravu spirálního CT
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1980/37/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje:
  • kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 1 120 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 120 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
  • spočívající ve snížení kapitoly Nemovitý majetek přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví částku 1 880 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice a položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 880 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 3 000 000 Kč s určením na částečné pokrytí nákladů na havarijní opravu spirálního CT;
 • neposkytnout půjčku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 30 000 000 Kč dle materiálu RK-37-2013-39, př. 2;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 2 000 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 2 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o částku 2 000 000 Kč na dílčí úhrady dodavatelských faktur po lhůtě splatnosti;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:
 • do 14 dnů po úhradě výpisy z bankovního účtu a soupis dodavatelských faktur za úklidové služby, ve kterém bude uvedena fakturovaná částka, uhrazená částka, datum splatnosti a datum úhrady;
 • do 14 dnů po úhradě výpisy z bankovního účtu a dodavatelskou fakturu související s havarijní opravou spirálního CT, a to pokud zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření o poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 3 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-39.doc, RK-37-2013-39, př. 1, RK-37-2013-39, př. 2, RK-37-2013-39, př. 3, RK-37-2013-39, př. 4

40. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1981/37/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-37-2013-40, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-37-2013-40, př. 1;
 • schválit:
 • Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-37-2013-40, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2014 dle materiálu RK-37-2013-40, př. 3;
 • vyhlásit Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-37-2013-40, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-40.doc, RK-37-2013-40, př. 1, RK-37-2013-40, př. 2, RK-37-2013-40, př. 2a, RK-37-2013-40, př. 3, RK-37-2013-40, př. 4, RK-37-2013-40, př. 4a

41. Náhrada výdělku
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje stanovit podmínky a výši paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1982/37/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu RK-37-2013-41.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-41.doc

42. Projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty a informace ke změně podmínek poskytnutí dotace
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1983/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NATURA 2000 - ZÁKLADNÍ OCHRANA o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 537 603 Kč v rámci projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou;
bere na vědomí
změnu podmínek poskytnutí dotace.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-42.doc, RK-37-2013-42, př. 1

43. Zastoupení Kraje Vysočina v projektu Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje návrh jmenovat zástupce Kraje Vysočina do regionálního řídícího výboru zóny Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1984/37/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
zástupcem Kraje Vysočina v regionálním řídícím výboru zóny Jihovýchod v rámci Střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR - p. Zdeňka Chláda, člena Rady Kraje Vysočina.
odpovědnost: Rada kraje
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-43.doc

44. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1985/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí spočívající ve zvýšení § 3792 - Ekologická výchova a osvěta o částku 70 000 Kč při současném snížení § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti o částku 70 000 Kč na zajištění realizace plánovaných aktivit k ekologické výchově a osvětě v oblasti ochrany ovzduší a zdraví obyvatel a k propagaci Kraje Vysočina v rámci projektu ISKOV.
odpovědnost: odbor životního prostředí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-44.doc

45. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekty Hrad Kámen - revitalizace parku a Revitalizace zámeckého parku ve Zboží
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o předložení žádostí Kraje Vysočina do Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1986/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • předložit žádost Kraje Vysočina o poskytnutí podpory na projekt Hrad Kámen - revitalizace parku dle materiálu RK-37-2013-45, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí;
 • předložit žádost Kraje Vysočina o poskytnutí podpory na projekt Revitalizace zámeckého parku ve Zboží dle materiálu RK-37-2013-45, př. 2 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-37-2013-45, př. 1, RK-37-2013-45, př. 2, RK-37-2013-45, př. 3 a RK-37-2013-45, př. 4;
ukládá
odboru životního prostředí předložit žádosti o poskytnutí podpory na projekty Hrad Kámen - revitalizace parku a Revitalizace zámeckého parku ve Zboží do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-45.doc, RK-37-2013-45, př. 1, RK-37-2013-45, př. 2, RK-37-2013-45, př. 3, RK-37-2013-45, př. 4

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2013
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje návrh poskytnout finanční prostředky na rozvoj odpadového hospodářství vítězným obcím v soutěži obcí „My třídíme nejlépe“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1987/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů dary obcím dle materiálu RK-37-2013-46, př. 2, a materiálu RK-37-2013-46, př. 3.
odpovědnost: OŽP
termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-46.doc, RK-37-2013-46, př. 1, RK-37-2013-46, př. 2, RK-37-2013-46, př. 3

47. Návrh na uzavření nové smlouvy o zajištění účasti výpravy Hlavního města Praha na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem zrušit část usnesení 0408/05/2013/ZK. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úředník odboru analýz a podpory řízení. V průběhu jednání odešli P. Krčál, Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1988/37/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit část usnesení 0408/05/2013/ZK, kterou bylo Zastupitelstvem Kraje Vysočina rozhodnuto uzavřít smlouvu s Hlavním městem Praha o zajištění účasti výpravy dle materiálu ZK-05-2013-72, př. 7;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu s Hlavním městem Praha o zajištění účasti výpravy dle materiálu RK-37-2013-47, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-47.doc

K bodům 48 - 51, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září-prosinec 2013
Usnesení 1989/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3124 Speciální střední školy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září-prosinec 2013 v celkové výši 10 600 Kč dle materiálu RK-37-2013-48;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září-prosinec 2013 u Odborného učiliště a Praktické školy Černovice Mariánské náměstí 72 dle materiálu RK-37-2013-48.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-48.doc

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
Usnesení 1990/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3114 Speciální základní školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 16 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) o částku 16 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 16 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 16 000 Kč Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, IČO 48895555 na pokrytí zvýšených odpisů hmotného investičního majetku a opravy kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-37-2013-49;
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, IČO 48895555 ve výši 16 000 Kč dle materiálu RK-37-2013-49.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
termín: listopad 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-49.doc, RK-37-2013-49, př. 1

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2013
Usnesení 1991/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 32 085 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2013 dle materiálu RK-37-2013-50, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-50.doc, RK-37-2013-50, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2013 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období
Usnesení 1992/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období v celkové výši 558 856 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období dle materiálu RK-37-2013-51, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle materiálu RK-37-2013-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-51.doc, RK-37-2013-51, př. 1

52. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úředník odboru analýz a podpory řízení. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1993/37/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013 dle materiálu RK-37-2013-52, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-52.doc, RK-37-2013-52, př. 1

53. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - zrušení části veřejné zakázky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu na zrušení části uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úředník odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1994/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení v části 3 Robotická pracoviště - robot a řídící systém veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku (ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. číslem zakázky: 359421) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-53.doc, RK-37-2013-53, př. 1

54. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o žádostech o poskytnutí dotace na pořádání sportovního mistrovství. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1995/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 10 500 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-37-2013-54, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 50 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovství dle tabulky č. 2 materiálu RK-37-2013-54, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-54.doc, RK-37-2013-54, př. 1, RK-37-2013-54, př. 2, RK-37-2013-54, př. 3

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit přijetí finančních prostředků z MŠMT na realizaci uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1996/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 222 124,27 Kč určenou pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591 o částku 222 124,27 Kč na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-55.doc

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - záloha na realizaci projektu s názvem Schools as learning institutions v rámci Partnerství Comenius Regio
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1997/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Partnerství TAM o přijaté finanční prostředky ve výši 424 079,04 Kč za účelem realizace projektu Schools as learning institutions, COM-REG-2013-012.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-56.doc

57. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty po ukončení realizace projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1998/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, IČO: 75140349 o část úroků z realizace klíčových aktivit KA4 v rámci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina v celkové výši 1 585,27 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 386,47 Kč na zvláštním účtu Vzdělávání ředitelů SŠ včetně připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2013 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-57.doc, RK-37-2013-57, př. 1, RK-37-2013-57, př. 2

58. Řízený zánik detašovaných pracovišť - vyřazení nepotřebného majetku
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vyřadit nepotřebný majetek v souvislosti s ukončením činnosti detašovaných pracovišť kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1999/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyřadit majetek dle materiálů RK-37-2013-58, př. 1, RK-37-2013-58, př. 2;
ukládá
oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálů RK-37-2013-58, př. 1, RK-37-2013-58, př. 2 z evidence a zajistit jeho likvidaci.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-58.doc, RK-37-2013-58, př. 1, RK-37-2013-58, př. 2

59. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vyhlásit výzvu k podávání žádostí o dotace na provoz hospicové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2000/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit výzvu na podávání žádostí v dotačním řízení na poskytování domácí hospicové péče dle materiálu RK-37-2013-59, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-59.doc, RK-37-2013-59, př. 1

60. Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky na podporu činnosti regionální pobočky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout dotaci danému občanskému sdružení na podporu činnosti regionální pobočky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2001/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, IČO:70856478, Praha ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-37-2013-60, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-60.doc, RK-37-2013-60, př. 1, RK-37-2013-60, př. 2, RK-37-2013-60, př. 3

K bodům 61 64, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

61. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 2. etapu projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 2002/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Jinošov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 2 221 134 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-61.doc

62. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 2. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 2003/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov I. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 163 784 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-62.doc

63. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
Usnesení 2004/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Rovnost na Vysočině o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 425 449,14 Kč určenou na financování projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-63.doc

64. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II
Usnesení 2005/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu IP Sociální prevence II. o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 521 575,18 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt II.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-64.doc

65. Návrh na poskytnutí daru pro Radu seniorů České republiky, občanské sdružení - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2006/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 50 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 tis. Kč;
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, o. s. IČO: 63829797 ve výši 50 tis. Kč dle materiálu RK-37-2013-65, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-65.doc, RK-37-2013-65, př. 1, RK-37-2013-65, př. 2

66. Podstatná změna VII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou v uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2007/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-37-2013-66, př. 1;
ukládá
 • odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-37-2013-66, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-37-2013-66, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-66.doc, RK-37-2013-66, př. 1

67. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu vyhlásit dotační řízení na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2008/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit výzvu na podávání žádostí v dotačním řízení na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením dle materiálu RK-37-2013-67, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-67.doc, RK-37-2013-67, př. 1

68. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2014
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2009/37/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu RK-37-2013-68, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-68.doc, RK-37-2013-68, př. 1, RK-37-2013-68, př. 2, RK-37-2013-68, př. 3, RK-37-2013-68, př. 4

69. Euroregion Dunaj Vltava - informace o činnosti
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o činnosti Euroregionu Dunaj Vltava. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2010/37/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o činnosti Euroregionu Dunaj Vltava uvedené v materiálu RK-37-2013-69.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-69.doc, RK-37-2013-69, př. 1, RK-37-2013-69, př. 2

V průběhu jednání přišel L. Joukl. K bodům 70 73, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

70. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2011/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 905 514,92 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-70.doc

71. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2012/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 116 564,68 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-71.doc

72. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2013/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 284 568,24 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-72.doc

73. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 2014/37/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 802 282,75 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-73.doc

74. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2015/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00625.0015 dle materiálu RK-37-2013-74, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-74.doc, RK-37-2013-74, př. 1, RK-37-2013-74, př. 2, RK-37-2013-74, př. 3

75. Vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit soutěž SKUTEK ROKU 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2016/37/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit soutěž o cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2013 dle materiálu RK-37-2013-75, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-75.doc, RK-37-2013-75, př. 1

76. Spolupráce s Akademií věd České republiky
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina jako partnera do níže uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2017/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina jako regionálního partnera do projektu s názvem „Filozofie aktuálně. Prostor a čas“ dle materiálů RK-37-2013-76, př. 2, RK-37-2013-76, př. 4 a projektu s názvem Konzervace dřeva z archeologických nálezů dle materiálů RK-37-2013-76, př. 3, RK-37-2013-76, př. 5.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-76.doc, RK-37-2013-76, př. 1, RK-37-2013-76, př. 2, RK-37-2013-76, př. 3, RK-37-2013-76, př. 4, RK-37-2013-76, př. 5

77. Regionální inovační strategie Kraje Vysočina - zahájení implementace
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dohodu o spolupráci. Rada kraje nominovala 2 zástupce Kraje Vysočina do Rady pro inovace Kraje Vysočina a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2018/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci dle materiálu RK-37-2013-77, př. 1;
nominuje
 • Ing. Bc. Martina Hyského, předsedou Rady pro inovace Kraje Vysočina;
 • Ing. Vladimíra Novotného, členem Rady pro inovace Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-77.doc, RK-37-2013-77, př. 1

78. Dodatek č. 2 k Partnerské dohodě projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 2 k Partnerské dohodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2019/37/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 k Partnerské dohodě dle materiálu RK-37-2013-78, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-78.doc, RK-37-2013-78, př. 1, RK-37-2013-78, př. 2, RK-37-2013-78, př. 3, RK-37-2013-78, př. 4

79. Veřejná zakázka ICT v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem zahájit zadávací řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2020/37/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky s názvem ICT v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost způsobem uvedeným v materiálů RK-37-2013-79, př. 1 a RK-37-2013-79, př. 2;
jmenuje
komise požadované zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle materiálu RK-37-2013-79, př. 3;
pověřuje
Ing. Janu Fialovou, členku Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu doplňováním či úpravou zadávacích podmínek formou doplňujících informací ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-79.doc, RK-37-2013-79, př. 1, RK-37-2013-79, př. 2, RK-37-2013-79, př. 3

80. Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
D. Oulehla, předseda legislativního výboru, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2021/37/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2013-80, př. 1.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 1. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2013-80.doc, RK-37-2013-80, př. 1

81. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 37/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 11. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 37/2013 dne 19. 11. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 20. 11. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz