Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-36

RK-37-2013-36.doc  RK-37-2013-36pr01.pdf  RK-37-2013-36pr02.pdf  RK-37-2013-36pr03.pdf  RK-37-2013-36pr04.pdf  RK-37-2013-36pr05.pdf  RK-37-2013-36pr06.xls  RK-37-2013-36pr07.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-37-2013-36
NázevOdměna řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0222/05/2012/RK schválila rada kraje systém odměňování ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina na rok 2012. U ekonomického ukazatele 1g Splnění regulačních mechanizmů daných vyhláškou č. 425/2011 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012 a smlouvami s pojišťovnami bude provedeno vyhodnocení výše poskytnuté odměny až po definitivním předložení vyúčtování zdravotními pojišťovnami a následně na odbor zdravotnictví nemocnicemi zaslaných reportů v souladu s Metodickým pokynem k předávání reportů a hlášení v aktuálním znění.
Návrh řešení Na základě zaslaných podkladů z nemocnic dle materiálů RK-37-2013-36, př. 1,
RK-37-2013-36, př. 2, RK-37-2013-36, př. 3, RK-37-2013-36, př. 4, RK-37-2013-36, př. 5 a RK-37-2013-36, př. 6 naplnila pouze Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace ustanovení ukazatele 1g: Splnění regulačních mechanizmů daných vyhláškou č. 425/2011 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012 a smlouvami s pojišťovnami . Z tohoto důvodu navrhuje odbor zdravotnictví radě kraje schválit vyplacení odměny pro ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.
Odměna bude vyplacena z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
StanoviskaOddělení řízení lidských zdrojů nemá připomínky k předloženému materiálu a usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a usnesením č. 0222/05/2012/RK, odměnu řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2013-36, př. 7.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz