Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-58

RK-37-2013-58.doc  RK-37-2013-58pr01.doc  RK-37-2013-58pr02.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-37-2013-58
NázevŘízený zánik detašovaných pracovišť - vyřazení nepotřebného majetku
Zpracoval I. Šmídová
Předkládá I. Šmídová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje vzala na vědomí informaci o řízeném zániku detašovaných pracovišť dne 29. 1. 2013 usnesením č. 0151/04/2013/RK. Pracoviště v Havlíčkově Brodě, v Třebíči a ve Žďáru nad Sázavou jsou vybavena kancelářským vybavením ve vlastnictví kraje. V souvislosti s ukončením činnosti detašovaných pracovišť je třeba rozhodnout o využitelnosti a potřebnosti tohoto vybavení.
Návrh řešení Kancelářský nábytek pro pracoviště v Třebíči pořídil Kraj Vysočina v roce 2008, bude kompletně přestěhován a využit pro vybavení pracoviště v Jihlavě.
Kancelářský nábytek v Havlíčkově Brodě Kraj Vysočina nabyl dle kupní smlouvy uzavřené s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, účetní hodnota vybavení všech tří kanceláří je 9 662,- Kč, nábytek je více jak 40 let starý (soupis majetku je přílohou RK-37-2013-58, př. 1).
Vybavení kanceláří na pracovišti ve Žďáře nad Sázavou je více jak 20 let staré, Kraj Vysočina ho bezúplatně nabyl v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, účetní hodnota vybavení šesti kanceláří, tj. za jakou jsme ho převzali v roce 2003, činí 169 746,30 Kč (soupis majetku je přílohou RK-37-2013-58, př. 2). V případě odepisování by měl již nulovou hodnotu.
Oddělení hospodářské správy navrhuje vyřazení majetku specifikovaného v materiálu
RK-37-2013-58, př. 1 a RK-37-2013-58, př. 2 jako nepotřebného a nabídnout ho k využití zřizovaným příspěvkovým organizacím. V případě nezájmu zajistí oddělení hospodářské správy jeho likvidaci.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vyřadit majetek dle materiálů RK-37-2013-58, př. 1, RK-37-2013-58, př. 2;
ukládá
oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálů RK-37-2013-58, př. 1, RK-37-2013-58, př. 2 z evidence a zajistit jeho likvidaci.
Odpovědnost oddělení hospodářské správy
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz