Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-60

RK-37-2013-60.doc  RK-37-2013-60pr01.pdf  RK-37-2013-60pr02.doc  RK-37-2013-60pr03.pdf
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-37-2013-60
NázevŽádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky na podporu činnosti regionální pobočky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předkládá žádost občanského sdružení Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky (dále jen NRZP ČR), IČO:70856478, se sídlem Partyzánská 1/7, Praha, o poskytnutí dotace na podporu činnosti regionální pobočky v Jihlavě (příloha č. 1).

NRZP ČR je občanským sdružením s celostátní působností, které zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Úlohou NRZP ČR je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a důsledně obhajovat lidská práva těchto lidí. Tuto svoji úlohu plní připomínkováním legislativních norem a realizací projektů, které přispívají k začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti ve všech sférách činnosti. Byla založena v roce 2000 a v současné době má 117 členských organizací, které sdružují přibližně 300 tisíc osob se zdravotním postižením nebo jejich zástupců. V roce 2004 byly koncipovány krajské rady osob se zdravotním postižením jako orgány NRZP ČR s působností v příslušném kraji. Současně bylo zahájeno postupné vytváření regionálních pracovišť v krajských městech ČR.
Cílem činnosti Krajské rady je obhajoba, prosazování a naplňování práv, zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy na území kraje.
Důvodem žádosti je propad centrálních dotací a absence dodatečných zdrojů, které se NRZP ČR nepodařilo získat a je tím ohrožena činnost regionální pobočky.

Poskytnutí dotace bude řešeno rozpočtovým opatřením na kapitole Sociální věci.
Návrh řešení Doporučujeme poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč občanskému sdružení Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, IČO:70856478, Praha na podporu činnosti regionální pobočky v Jihlavě dle přílohy RK-37-2013-60, př. 2.
Za účelem poskytnutí dotace navrhujeme schválit rozpočtové opatření uvedené v návrhu usnesení.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 12. 11. 2013 činí 21 631 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00799.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, IČO:70856478, Praha ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-37-2013-60, př. 2.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 20. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz