Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-39

RK-37-2013-39.doc  RK-37-2013-39pr01.pdf  RK-37-2013-39pr02.pdf  RK-37-2013-39pr03.pdf  RK-37-2013-39pr04.pdf
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-37-2013-39
NázevNávrh rozpočtového opatření - příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu závazků a nákladů na opravu spirálního CT
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen Nemocnice ) požádala zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o poskytnutí dotace ve výši 2 000 000 Kč na úhradu závazků po lhůtě splatnosti za úklidové služby dle materiálu RK-37-2013-39, př. 1. Současně Nemocnice požádala o poskytnutí půjčky ve výši 30 000 000 Kč na úhradu závazků se splatností do 31. 12. 2016 dle materiálu RK-37-2013-39, př. 2.
Návrh řešení Na základě ekonomické situace - kritické finanční situace v oblasti úhrad závazků dodavatelům navrhuje odbor zdravotnictví radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 2 000 000 Kč na úhradu závazků po lhůtě splatnosti za úklidové služby a doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 3 000 000 Kč na částečné pokrytí nákladů na havarijní opravu spirálního CT a neposkytnout půjčku ve výši 30 000 000 Kč.
Finanční prostředky budou Nemocnici poskytnuty jako příspěvek na provoz podle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné schválit příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav rezervy (rozpočtová položka 5901) na kapitole Zdravotnictví je 7 788 tis. Kč.

Odbor majetkový nemá námitek k návrhu usnesení. Akce Nemocnice Třebíč - stavební úpravy pavilonu UNP (ORG 0001261020000) byla do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 - Investice ve zdravotnictví zařazena usnesením č. 1029/22/2012/RK. Obsahem akce bylo provedení stavebních úprav umožňujících přestěhování oddělení očního a LDN z objektu na ulici Družstevní. OM zahájil přípravu studií, avšak požadavky tehdejšího vedení nemocnice na rozsah stavebních úprav násobně překročily uvažovaný rozsah a byly by nehospodárné. Nové vedení nemocnice přehodnotilo rozsah a z poskytnutého finančního krytí z rozpočtu kraje již stavební úpravy realizovalo v podstatně menším rozsahu. Proto jsou v současnosti alokované finanční prostředky na tuto akci nepotřebné a je možné je použít dle předkládaného návrhu.

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-16 a O00686-17 (RK-37-2013-39, př. 3 a RK-37-2013-39,
př. 4).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* schválit rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje:
- kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 120 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 120 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
- spočívající ve snížení kapitoly Nemovitý majetek přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví částku 1 880 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 880 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 3 000 000 Kč s určením na částečné pokrytí nákladů na havarijní opravu spirálního CT;
* neposkytnout půjčku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 30 000 000 Kč dle materiálu RK-37-2013-39, př. 2;
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 2 000 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 2 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o částku 2 000 000 Kč na dílčí úhrady dodavatelských faktur po lhůtě splatnosti;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:
* do 14 dnů po úhradě výpisy z bankovního účtu a soupis dodavatelských faktur za úklidové služby, ve kterém bude uvedena fakturovaná částka, uhrazená částka, datum splatnosti a datum úhrady;
* do 14 dnů po úhradě výpisy z bankovního účtu a dodavatelskou fakturu související s havarijní opravou spirálního CT, a to pokud zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření o poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 3 000 000 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz