Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-54

RK-37-2013-54.doc  RK-37-2013-54pr01.pdf  RK-37-2013-54pr02.pdf  RK-37-2013-54pr03.xls
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-37-2013-54
NázevPodpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval I. Mach
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 5. 2. 2013 usnesením č. 0250/05/2013/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK rozpočet kraje na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu je uvažována částka 500 000 Kč na Podporu pořádání mistrovství .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 02/2013 požádali 2 organizátoři mistrovství o finanční podporu v celkové výši 60 500 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje žádosti o poskytnutí dotace na pořádání sportovního mistrovství PSM 18/13 (viz materiál RK-37-2013-54, př. 1) a PSM 19/13 (viz materiál RK-37-2013-54, př. 2); žádost PSM 18/13 splňuje podmínky pravidel, OŠMS navrhuje tuto žádost podpořit; žádost PSM 19/13 nesplňuje podmínky pravidel a to v charakteru žadatele, jedná se o zájmové sdružení právnických osob, která se zřizují podle § 20f a násl. občanského zákoníku, čímž žadatel nesplňuje kritérium stanovené v pravidlech.
Údaje o žadatelích a výši požadovaných prostředků obsahuje materiál RK-37-2013-54, př. 3; dotace je zaevidována v systému eDotace.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace PR00555.0018, PR00555.0019.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 10 500 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-37-2013-54, př. 3;
* neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 50 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovství dle tabulky č. 2 materiálu RK-37-2013-54, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz