Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-51

RK-37-2013-51.doc  RK-37-2013-51pr01.xls
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-37-2013-51
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2013 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) byla přidělena Kraji Vysočina neinvestiční dotace v rámci rozvojového programu Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období v celkové výši 558 856 Kč.
Cílem tohoto programu je poskytnout spádovým školám neinvestiční finanční prostředky účelově určené na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu, na zajištění podmínek pro řádné ohodnocení písemných prací a na zajištění technicko-administrativních podmínek pro konání těchto zkoušek společné části maturitní zkoušky, které se konaly ve dnech 3. - 7. září 2013. V roce 2013 došlo k přechodu od centrálního hodnocení písemných prací z Českého jazyka a literatury na hodnocení hodnotiteli ve školách, z tohoto důvodu je v rozpočtu rozvojového programu 2013 zahrnuta částka na hodnotitele písemných prací (podle § 47 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, náleží hodnotitelům odměna ve výši 100 Kč za jednu opravenou písemnou práci).
Spádovými školami se rozumí právnické osoby vykonávající činnosti střední školy, jejichž zřizovateli jsou kraje, soukromé fyzické či právnické osoby nebo ministerstvo, a jsou stanoveny Centrem pro zjišťování výsledků v souladu s § 81 odst. 1 školského zákona v podzimním zkušebním období roku 2013.
Finanční prostředky jsou určeny na odměny pedagogických pracovníků spádových škol, kteří se podílejí na zajištění průběhu maturitních zkoušek podle jednotného zkušebního schématu, na zajištění výuky, včetně nezbytného suplování, ve spádové škole.
Objem prostředků pro jednotlivé spádové školy jsou stanoveny v příloze rozhodnutí MŠMT.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit zvýšení příjmů a výdajů o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období v celkové výši 558 856 Kč;
* schválit změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období dle přílohy 1 materiálu RK-37-2013-51;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle přílohy 1 materiálu RK-37-2013-51.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 558 856 Kč - na program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období (ÚZ 33034).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období v celkové výši 558 856 Kč;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období dle materiálu RK-37-2013-51, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle materiálu RK-37-2013-51, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín prosinec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz