Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-48

RK-37-2013-48.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-37-2013-48
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září-prosinec 2013
Zpracoval V. Dvořáková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) rozhodlo o poskytnutí účelové dotace na rok 2013 v celkové výši 10 600 Kč Odbornému učilišti a Praktické škole, Černovice, Mariánské náměstí 72. Tyto finanční prostředky jsou určeny na realizaci programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září-prosinec 2013 a slouží k usnadnění studia romským žákům a studentům, jejichž rodinám zvýšené náklady středoškolského studia a studia na vyšších odborných školách působí problémy (např. na úhradu školného, stravného, ubytování, školních potřeb, ochranných pomůcek).
Návrh řešení OŠMS doporučuje radě kraje schválit:
- zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září-prosinec 2013 ve výši 10 600 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září-prosinec 2013 u Odborného učiliště a Praktické školy Černovice Mariánské náměstí 72.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 10 600 Kč - na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2013 (ÚZ 33160).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3124 Speciální střední školy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září-prosinec 2013 v celkové výši 10 600 Kč dle materiálu
RK-37-2013-48;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září-prosinec 2013 u Odborného učiliště a Praktické školy Černovice Mariánské náměstí 72 dle materiálu RK-37-2013-48.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín-- listopad 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz