Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-44

RK-37-2013-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-37-2013-44
NázevNávrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
Zpracoval J. Klečanský, R. Habán
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuV rámci populárně odborné osvěty, ekologické výchovy široké veřejnosti a propagaci Kraje Vysočina bude odbor životního prostředí propagovat po dobu 5 let Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina (dále jen ISKOV), který je realizovaný na základě smlouvy o dílo ze dne 7. 9. 2012 uzavřené Krajem Vysočina s Konsorciem - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o., Praha. ISKOV poskytuje široké veřejnosti okamžitá data o výsledcích měření znečištění ovzduší a počasí. Na speciálně vytvořených webových stránkách www.ovzdusivysocina.cz budou rovněž každoročně zveřejňovány zprávy hodnotící výsledky ročního měření v Kraji Vysočina a budou zde zveřejňovány další informace v souvislosti s populárně odbornou osvětou.
Uvolněná částka z § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pokryje náklad 200 000 ks propagačních letáků, sloužících k ekologické výchově a osvětě v oblasti ochrany ovzduší a zdraví obyvatel, ale také k propagaci Kraje Vysočina v rámci projektu ISKOV.
Návrh řešení Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí spočívající ve zvýšení § 3792 - Ekologická výchova a osvěta o částku 70 000 Kč při současném snížení § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti o částku 70 000 Kč na zajištění realizace všech plánovaných aktivit k ekologické výchově a osvětě v oblasti ochrany ovzduší a zdraví obyvatel a k propagaci Kraje Vysočina v rámci projektu ISKOV.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí spočívající ve zvýšení § 3792 - Ekologická výchova a osvěta o částku 70 000 Kč při současném snížení § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti o částku 70 000 Kč na zajištění realizace plánovaných aktivit k ekologické výchově a osvětě v oblasti ochrany ovzduší a zdraví obyvatel a k propagaci Kraje Vysočina v rámci projektu ISKOV.
Odpovědnost odbor životního prostředí, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz