Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-57

RK-37-2013-57.doc  RK-37-2013-57pr01.doc  RK-37-2013-57pr02.xls
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-37-2013-57
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty po ukončení realizace projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
Zpracoval E. Ampapová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření po ukončení realizace projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina (dále jen Vzdělávání ředitelů ) realizovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož byl Kraj Vysočina partnerem spočívající v převodu části úroků Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci (dále jen Vysočina Education ) jakožto nositeli projektu a v převodu konečného zůstatku zvláštního účtu do Fondu strategických rezerv.

Usnesením č. 0949/21/2009/RK ze dne 23. 6. 2009 rada kraje souhlasila se zapojením Kraje Vysočina v pozici finančního partnera do realizace projektu Vzdělávání ředitelů, jehož nositelem je Vysočina Education. Financování projektu bylo zajištěno z prostředků programu (85% ESF, 15% stát). Projekt byl tříletý. Klíčová aktivita kraje Výměna zkušeností školních týmů a jejich vedení v oblasti přípravy, implementace a evaluace ŠVP byla zahájena v roce 2011. Vlastní realizace této klíčové aktivity KA4 (koordinace, zpracování výstupů z jednotlivých setkání, zabezpečení sestavení příručky pro ředitele, zpracování podkladů pro Vysočinu Education) probíhala do 31. 12. 2012. Průběh a popis realizace je uveden v materiálu RK-37-2013-57, př. 1.

Vzhledem k tomu, že projekt již byl vyúčtován, je možné vypořádat konečný zůstatek zvláštního účtu. Vysočina Education nám uhradila formou zálohových plateb 100 % uznatelných nákladů na námi realizované aktivity bez odečtu úroků. Dle příručky pro příjemce jsou úroky na projektovém účtu za dobu, kdy jsme byli do projektu aktivně zapojeni příjmem projektu jeho nositele Vysočiny Education. Přehled finančních prostředků z realizace klíčové aktivity KA4 projektu je uveden v materiálu RK-37-2013-57, př. 2.
Návrh řešení Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Vzhledem k tomu, že byl projekt ukončen odbor školství mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit:

* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, IČO: 75140349 o část úroků z realizace klíčových aktivit KA4 v rámci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina v celkové výši 1 585,27 Kč;
* převod konečného zůstatku ve výši 386,47 Kč na zvláštním účtu Vzdělávání ředitelů SŠ včetně připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2013 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, IČO: 75140349 o část úroků z realizace klíčových aktivit KA4 v rámci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina v celkové výši 1 585,27 Kč;
* převod konečného zůstatku ve výši 386,47 Kč na zvláštním účtu Vzdělávání ředitelů SŠ včetně připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2013 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín prosinec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz